Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:105 (2010-2011)
Innlevert: 18.10.2010
Sendt: 18.10.2010
Besvart: 22.10.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er grunnen til at Akupunkturhøyskolen ikke får statsstøtte, og på hvilken måte ivaretas dialogen mellom nevnte institusjon og departementet i forhold til evt. endret tilskuddsstatus kommende år?

Begrunnelse

Undertegnede viser til artikkel vedrørende Arkitekthøyskolen i Universitas 14.10 d.å., hvor det fremkommer at institusjonen ikke får statstøtte. I artikkelen etterlyser rektor på skolen en tydeligere begrunnelse for departementets avgjørelse - ut over at nye institusjoner i UH-sektoren ikke er prioritert i statsbudsjettet for 2011 - og uttrykker et ønske om dialog med departementet.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Det vises til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande angående statsstøtte til Akupunkturhøyskolen.

Søknader om bevilgninger eller tilskudd for et budsjettår inngår i den ordinære budsjettbehandlingen i regjeringen. Forslaget til statsbudsjett for et budsjettår viser regjeringens prioriteringer og forslag for de ulike departementene. I statsbudsjettet for 2011 er det ikke prioritert å gi bevilgning eller tilskudd til nye institusjoner i universitets- og høyskolesektoren.

Avslag på søknad om statstilskudd gjelder kun for det året det søkes om tilskudd til. Akupunkturhøyskolen har full anledning til å søke om statstilskudd for 2012 og kommende budsjettår etter dette.