Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:131 (2010-2011)
Innlevert: 21.10.2010
Sendt: 22.10.2010
Besvart: 28.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): I sin behandling av arealplaner differensierer ikke fylkesmannen i Rogaland mellom kommuner med større eller mindre press i strandsonen slik statlige retningslinjer i plan- og bygningsloven åpner for.
Vil statsråden endre fylkesmannen i Rogaland sin praksis i slike saker?

Begrunnelse

Miljøvernministeren har ved en rekke anledninger hevdet at plan- og bygningsloven skal ha en differensiering av kommuner i strandsoneforvaltningen. I kommuner med mindre press på strandsonen skal det kunne føres en mindre restriktiv politikk enn i kommuner med større press.
Av tiltak i strandsonen er bygging av naust blant de mest populære. Med en differensiert politikk vil en gjerne kunne oppleve at restriksjoner rundt bygging av naust vil være ulik i disse kommunene.
Vindafjord kommune er av departementet satt inn blant kommuner med mindre press på strandsonen. Likevel opplever kommunen at fylkesmannen øver press for at maks størrelse og utforming av naust skal være lik over hele landet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet gjelder praksis i strandsonen i Rogaland, der det påstås at fylkesmannen ikke differensierer mellom kommuner med større eller mindre press på strandsonen.

Forslag til retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble sendt på høring i forbindelse med at ny plan- og bygningslov ble satt i kraft i fjor sommer. Det ble foreslått noe ulike retningslinjer for kommuner med stort press på arealene, og kommuner med mindre press på arealene. Forslaget til retningslinjer har blitt behandlet videre på grunnlag av høringen, men forslaget er foreløpig ikke vedtatt.

Uavhengig av disse retningslinjene har fylkesmannen et ansvar for å medvirke ved behandlingen av konkrete plansaker, og om nødvendig fremme innsigelse. Der det er innsigelse og saken ikke løses lokalt, må saken sendes til Miljøverndepartementet til avgjørelse. Miljøverndepartementet har ikke grunnlag for å gå nærmere inn i fylkesmannens behandling av saker i Vindafjord kommune.