Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:137 (2010-2011)
Innlevert: 22.10.2010
Sendt: 22.10.2010
Besvart: 29.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Implementeringen av EUs fornybardirektiv vil trolig være et svært omfattende stykke politisk arbeid, som vil forplikte fremtidige regjeringer. Da norsk klimapolitikk ble fastlagt i 2007 var det etter runder med NOU, høring, klimamelding, stortingsbehandling og forlik i Stortinget. Innen energipolitikken foreligger det ingen slik prosess overhodet.
Hvordan vil statsråden sikre at norske forpliktelser i EUs fornybardirektiv forankres i Stortinget på en bred og robust måte?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Fornybardirektivet ble endelig formelt vedtatt i EU 5. juni 2009, og medlemslandene skal implementere direktivet innen 5. desember 2010. Regjeringen har lagt til grunn at fornybardirektivet er EØS-relevant.

Regjeringen har hatt en åpen prosess i arbeidet med direktivet. Både det opprinnelige forslaget til direktiv, det vedtatte direktivet og malen for handlingsplanen i direktivet har vært på høring i Norge. Det er viktig for Regjeringen at synspunktene til norske aktører blir tatt med i arbeidet frem mot et EØS-vedtak.

Stortinget har ved flere anledningen blitt orientert om status for arbeidet med direktivet, senest i Europautvalget 19. oktober. Som redegjort for i Europautvalget har vi hatt flere samtaler med Kommisjonen, og er nå på vei inn i en mer formell EØS- prosess. I tråd med vanlige prosedyrer for EØS-vedtak vil det vurderes i hvilken grad direktivet medfører konstitusjonelle endringer og foreleggelse for Stortinget.

Hovedtrekkene i Regjeringens energipolitikk er forankret i Soria Moria-erklæringen. Vår politikk innen fornybar energi er i tråd med intensjonene i direktivet. En videreføring av dagens satsing på energiomlegging og energieffektivisering i ENOVA samt felles sertifikatmarked med Sverige fra 2012 vil øke vår fornybarandel i årene framover.

Vi deler EUs ambisjoner på fornybar energi, og vi har signalisert til Kommisjonen at direktivet er EØS-relevant. Vi er innstilt på å ta et mål på 10 prosent fornybarandel i transportsektoren, og å øke vår totale fornybarandel utover nivået i 2005. Det skal vi gjøre ved å videreføre en ambisiøs politikk nasjonalt for fornybar energi. Jeg mener det er viktig å finne en balansert løsning mellom direktivets krav og Norges særegne situasjon med en betydelig fornybarandel i energiforbruket sammenlignet med situasjonen i EU. Fornybarmålet vi forplikter oss til må være rimelig og fornuftig ut fra vår situasjon, samtidig skal det være i tråd med ambisjonene vi har satt oss for energipolitikken nasjonalt, blant annet, gjennom klimaforliket i Stortinget.

Så snart direktivet med tilpasninger for Norge er innlemmet i EØS-avtalen, kommer gjennomføringsfasen. Fornybardirektivet dekker flere sektorer, og det er mange måter å øke vår fornybarandel på. Handlingsplanen vil bli et viktig dokument, både som redskap for gjennomføring av direktivet og for planlegging av norsk energipolitikk fram til 2020. Jeg vil på et senere tidspunkt komme tilbake til Stortinget med en sak på fornybar energi.