Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:138 (2010-2011)
Innlevert: 22.10.2010
Sendt: 22.10.2010
Besvart: 29.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Ifølge en artikkel i Aftenposten 20. oktober kan all boreaktivitet i Barentshavet bli stoppet inntil videre som følge av en klage fra Naturvernforbundet på ENIs Lundeprosjekt. Det pågår for tiden 9 boreoperasjoner i Barentshavet og en stopp/utsettelse av disse vil få økonomiske konsekvenser.
Hvem mener statsråden skal bære kostnadene ved en eventuell forsinkelse som følge av denne klagen?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Eni Norge AS startet opp boring av en undersøkelsesbrønn på prospektet Lunde i utvinningstillatelse 489 søndag 17. oktober. Denne brønnen er den første av fire letebrønner som skal bores i en borekampanje med riggen Polar Pioneer i Barentshavet. Frem til slutten av neste år er det planlagt å påbegynne boringer av til sammen ni letebrønner i Barentshavet. I henhold til regelverket på norsk sokkel er operatør for utvinningstillatelser ansvarlig for å innhente nødvendige samtykke for å kunne gjennomføre aktiviteten. Dette innebærer at Eni er ansvarlig, på vegne av rettighetshavergruppen, for å innehente samtykke fra Petroleumstilsynet for boring av undersøkelsesbrønn og boretillatelse fra Oljedirektoratet. Før boring av en undersøkelsesbrønn kan igangsettes, må operatør også ha en utslippstillatelse fra Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF). Eni fikk utslippstillatelse fra KLIF i brev 20. september 2010. I oversendelsen av tillatelse etter forurensingsloven ble Eni gjort oppmerksom på klageadgangen, som i tråd med forvaltningsloven § 29 er satt til tre uker. Naturvernforbundet har klaget på vedtaket innen fristen.

Jeg er kjent med at KLIF ga vedtaket oppsettende virkning for boring i oljeførende lag. Det er Miljøverndepartementet som er klageinstans for vedtak fattet av KLIF. Staten er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som måtte påløpe rettighetshavergruppen som følge av eventuelle forsinkelser tilknyttet klagen. Eni har påbegynt undersøkelsesbrønnen og klagen har dermed ikke medført forsinkelser på boreoperasjonen per dags dato.