Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:169 (2010-2011)
Innlevert: 26.10.2010
Sendt: 27.10.2010
Besvart: 02.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Det vises til spørsmål 15:1815 (2009-2010).
Kan statsråden svare på spørsmålet?

Begrunnelse

Svaret av 13.10. 2010 er ikke et svar på det spørsmålet som ble stilt. Det bes om svar på spørsmålet, i antall, fordelt på de ulike gruppene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I brev 12. oktober 2010 redegjorde jeg for prosedyrene for hvordan fristbrudd registreres. Det er slik at Norsk pasientregister (NPR) får informasjon om fristbrudd gjennom NPR-melding. Helsedirektoratet varslet i 2009 de regionale helseforetakene om at 2010 var siste året for rapportering på gammelt format, og at det fra 2011 ville bli stilt krav om rapportering på NPR-melding. Dette vil gi en mer komplett oversikt over antall fristbrudd i spesialisthelsetjenesten.

I 2008, 2009 og 2010 har det vært et økende antall institusjoner som rapporterer på nytt rapporteringsformat, noe som gjør det mulig å beregne fristbrudd. På grunn av manglende kompletthet og kvalitet i rapporteringen knyttet til frist før 2008, vil NPR ikke anbefale at disse tallene anvendes som grunnlag for statistikk på fristbrudd. I data som rapporteres til NPR på fristbrudd er det store variasjoner mellom foretakene, noe som fører til at det er vanskelig å gi anslag på nasjonale tall.

Jeg har fått opplyst fra NPR at det innen psykisk helsevern for barn og unge i 2008 var registrert om lag 3900 fristbrudd, mens det i 2009 var registrert om lag 4700 fristbrudd. Innen psykisk helsevern for voksne var det i 2008 registrert om lag 1650 fristbrudd, og i 2009 var det økt til om lag 2300 registrerte fristbrudd. I 2008 var det om lag 1970 registrerte fristbrudd innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbrukere, mens det i 2009 ble registrert om lag 2070 fristbrudd.

Tallene gjengitt over inkluderer fristbrudd for både ventende og ordinært avviklede pasienter på alle omsorgsnivå. NPR presiserer at dette er antall fristbrudd fra de institusjonene som har rapportert fristdato til registeret. Jeg har en forventning om at Norsk pasientregister i løpet av 2011 vil publisere komplette oversikter over fristbrudd, registrert fra alle institusjoner.

Helse- og omsorgsdepartementet vil følge opp de regionale helseforetakenes arbeid med å redusere ventetider og avvikle fristbrudd.