Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:198 (2010-2011)
Innlevert: 28.10.2010
Sendt: 29.10.2010
Besvart: 05.11.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Var det statsrådens hensikt med endringene i regelverket for tilskudd etter Frifond-ordningen å ramme organisasjoner som Ungt entreprenørskap på en slik måte at UE ikke lenger skal være støtteberettiget?

Begrunnelse

Ungt Entreprenørskap (UE) har fått støtte fra Frifond siden ordningen ble etablert i 2000. UE har 2500 lokale lag og 17 fylkesledd. Det er gjennomført noen regelendringer for støtteberettigelse i frifond med virkning fra 2011. Disse endringene er relativt små og går ikke på bekostning av de grunnleggende verdier om demokrati, frivillighet og ideelt arbeid.
UE er et viktig tilbud til unge og UE samarbeider godt med skolene. Samarbeidet med skolene er naturligvis grunnleggende viktig for det tilbudet UE har og UE som fag er viktig for mange unge. Tilbudet er frivillig og elevene velger selv om de vil ha faget eller ikke. Samspillet mellom frivillig sektor og det offentlige er til vanlig satt pris på fra myndighetshold.
Etter det spørreren erfarer hevder nå LNU at UE ikke lenger tilfredsstiller vilkårene for å få støtte fra Frifond. Det vil i tilfellet få dramatiske konsekvenser for Ungt entreprenørskap og sette en effektiv stopper for videre utvikling av UE.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Stortinget har vedtatt at departementet skal fordele tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge til de tre paraplyorganisasjonene Norsk Musikkråd, Norsk teaterråd og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er paraplyorganisasjonenes ansvar å fordele midlene videre gjennom Frifond-ordningen, behandle eventuelle klager, samt rapportere til departementet om bruken av midlene på lokalt nivå.

Det fastsettes fra statens side ikke detaljerte kriterier for den videre fordelingen av midlene utover de generelle føringene i tilskuddsbrevene hvor det blant annet heter:

Formålet med tilskuddet er å bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå. Intensjonen er videre at tilskuddet skal nå ut til et bredt spekter av organisasjoner og grupper med ulike formål og aktivitetsgrunnlag. Organisasjonene må være demokratisk oppbygd, ha et allmennyttig siktemål og ha kulturaktivitet som en del av sin virksomhet. Organisasjonen skal arbeide for og med barn og unge under 26 år i lokalmiljøet. Midlene skal gå til organiserte aktiviteter som er relatert til frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt, også aktiviteter i regi av organisasjoner som ikke har noen organisatorisk tilknytning til LNU.

I departementets kontroll og oppfølging av LNUs forvaltning av midlene har vi blitt orientert om prosessen med å endre retningslinjene for ordningen Frifond organisasjon. LNUs styre vedtok i mars 2010 retningslinjene som gjelder for alle søkerorganisasjonene fra og med 1. januar 2011.