Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:214 (2010-2011)
Innlevert: 01.11.2010
Sendt: 01.11.2010
Besvart: 05.11.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): For et års tid siden truet statsråden pelsdyrnæringen med strenge tiltak hvis det ikke ble "ryddet opp" i dyrevelferdsproblematikken. Reportasjer i media tyder på at så ikke er skjedd, men statsråden fremstår senest på Politisk kvarter i dag som mer vag i sine uttalelser enn for et år siden.
Hva har vært omfanget av Mattilsynets kontroller det siste året, etter statsrådens varsler om tiltak mot næringen; hvilke resultater og oppfølginger har det gitt, og hva vil statsråden gjøre for at denne type dyrebehandling ikke får fortsette?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Innledningsvis vil jeg understreke at hovedansvaret for dyrevelferd i landets pelsdyrgårder ligger hos den enkelte dyreeier.

Mattilsynet rapporterer at de pr. 22. oktober i år har gjennomført 101 inspeksjoner i pelsdyrfarmer hittil i år. Ved tre av disse inspeksjonene ble det fattet vedtak uten forhåndsvarsel (hastevedtak). Ved 19 inspeksjoner ble det fattet vedtak etter forhåndsvarsel. Disse vedtakene fordelte seg på 16 forskjellige eiere og omfattet i alt 81 forhold som ble funnet å være i strid med regelverket. De viktigste avvikene var forhold vedrørende burinnredning (34 avvik) og forhold vedrørende yttergjerde (21 avvik). Ved to av inspeksjonene ble det funnet forhold som gjorde det nødvendig å foreta avliving av til sammen 15 dyr.

Etter medieoppslagene om dårlig dyrevelferd i flere pelsdyrfarmer sommeren 2009, hadde jeg flere møter med Norges Pelsdyralslag om dyrevelferd i pelsdyrnæringen. Norges Pelsdyralslag har rapportert at de har gjennomført flere tiltak det siste året for å styrke dyrevelferden i næringen. Dette omfatter farmbesøk hos de fleste oppdretterne, krav om årlig veterinærkontroll som vilkår for å delta i foreningens forsikringsordning, dyrevelferd som tema på medlemsmøter i åtte regioner, samt en bestemmelse om at skinn kan avvises for auksjonssalg dersom oppdretterne bryter dyrevelferdsloven og ikke retter seg etter Mattilsynets krav. I tillegg har næringen utarbeidet et nytt kvalitetssikringssystem og en sertifiseringsordning som er under oppstart.

Selv om det er gjort mye godt arbeid for å fremme dyrevelferd i pelsdyrnæringen det siste året, viser medieoppslagene den siste uken dessverre at håndteringen av syke og skadde dyr fortsatt er sterkt kritikkverdig ved enkelte pelsdyrfarmer.

Jeg hadde møte med både Mattilsynet og Norges Pelsdyralslag mandag 1. november etter oppslag i Dagsrevyen 31. oktober.

Mitt klare budskap er at de som ikke ivaretar dyrene på en forsvarlig måte, ikke kan fortsette som pelsdyroppdrettere.

I møtet med Mattilsynet ba jeg dem om å ta i bruk sterkere virkemidler overfor pelsdyroppdrettere som har uakseptabel drift. Dette kan bety pålegg om avvikling av dyreholdet og forbud mot videre pelsdyrhold/dyrehold. Dette er virkemidler Mattilsynet har etter den nye dyrevelferdsloven som trådte i kraft 1. januar 2010. Mattilsynet har i tillegg informert meg om at de i større grad vil bruke uanmeldte tilsyn overfor pelsdyrnæringen. Dette antas å øke sannsynligheten for at mangelfull oppfølging av syke og skadde dyr avdekkes ved tilsynsbesøk. Så langt har Mattilsynet i hovedsak benyttet varslede tilsyn i pelsdyrfarmer.

I møte med Norges Pelsdyralslag gjorde jeg det klart at Pelsdyralslaget må ta et kollektivt ansvar for å rydde opp slik at sjuke og skadde dyr blir fulgt opp raskt. Det skal ikke være slike forhold i norske dyrehold som det vi har sett i de siste medieoppslagene. Jeg ba Pelsdyralslaget ta ansvar for å luke bort oppdrettere som lar dyr lide slik vi nå har sett. Spesielt la jeg vekt på at Pelsdyralslaget snarest må få på plass et internt kvalitetssystem for alle oppdrettere som skal selge skinn gjennom næringens kanaler.

Utover dette har Mattilsynet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utarbeidet forslag til en ny forskrift om dyrevelferd for pelsdyr. Høring av forskriftsforslaget er gjennomført. Jeg forventer å få Mattilsynets bearbeidete forslag etter høringen i nær fremtid. Den nye forskriften vil sette strengere krav til dyrevelferd i pelsdyrhold.