Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:221 (2010-2011)
Innlevert: 02.11.2010
Sendt: 03.11.2010
Besvart: 09.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I statsbudsjettets kapittel 1320 Statens Vegvesen omfatter post 23 trafikktilsyn, drift og vedlikehold. Dette er midler til helt ulike formål. Det er derfor vanskelig å identifisere utviklingen i budsjett og faktisk forbruk innenfor de samme formålene. Jeg viser til at posten i forslag til statsbudsjett for 2011 er på 7,1 mrd.kr. av samlet beløp ca. 15 mrd. kr. for hele kapittelet.
Vil statsråden se nærmere på en oppsplitting av post 23?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet finner det ikke formålstjenelig å splitte opp post 23 i flere poster. Dette vil i tilfelle gi mindre fleksibilitet og kan derfor medføre mindre effektiv utnyttelse av de midlene som Stortinget bevilger. Post 23 er oppdelt i underpostene:

- 23.1 Overordnet ledelse og strategisk planlegging

- 23.2 Trafikktilsyn

- 23.3 FOU

- 23.4 Norsk vegmuseum

- 23.5 Drift og vedlikehold

Det blir som grunnlag for post 23 i statsbudsjettet vurdert hvor mye midler som bør avsettes for hver av underpostene. Hvor mye midler som faktisk blir nyttet, vil framgå av regnskapet for Statens vegvesen.

Selv om det i budsjettproposisjonen ikke er noen tabellarisk oppsplitting av post 23, framgår det i teksten hvor mye som er avsatt til trafikktilsyn, drift og vedlikehold.