Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:227 (2010-2011)
Innlevert: 03.11.2010
Sendt: 03.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av justisminister Knut Storberget

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): I forskriftene til den nye vaktloven stilles det krav om at alle vakter på arrangement ved studiesteder skal ha godkjent utdanning. Dette vil medføre store økonomiske kostnader, og kunne bety økonomisk ruin for en rekke studentarenaer.
Synes statsråden at dagens ordning der frivillige står for vaktholdet medfører fare for publikum, og finnes det eksempler på tragiske hendelser i studentmiljøene som kunne vært unngått hvis de frivillige hadde vært erstattet med profesjonelt, betalt vaktmannskap?

Begrunnelse

Dagens vaktordning ved flere studiesteder og ved studentarrangement er i stor grad preget av frivillighet. Dette har gjort at studiestedene har hatt mulighet til å ha flere arrangement og skapt viktige møtesteder for studentene. Disse har vært viktige både for studentmiljøet, studiekulturen og for å styrke studiestedet som helhet. Kravet som forskriftene stiller i den nye vaktloven stiller krav om at alle vakter på slike typer arrangement skal ha godkjent utdanning. Dette medfører en betydelig økning i kostnader for studiestedene og studentorganisasjonene ved gjennomføring av arrangement og møtesteder for studentene. Således vil dette kunne medføre en betraktelig reduksjon av dette tilbudet, da flere studentorganisasjoner påpeker at de finansielle rammene som ligger til grunn ikke er store nok til å dekke disse merkostnadene.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen følger nå opp Stortingets vedtak om endringer i vaktvirksomhetsloven fra 19. juni 2009. Lovendringene sikrer god kvalitet på vakttjenester og bedre offentlig kontroll av virksomheten. Med det styrkes også rettsikkerheten for de som kommer i kontakt med vekterne og dette er en ønsket og nødvendig utvikling som kommer både brukere og utøvere av vakttjenester til gode. Lovendringene dekker blant annet et generelt behov for å styrke kompetansen til ordensvaktene, og jeg viser til at justiskomiteen i Innstilling O. nr. 116 (2008-2009) stilte seg samlet bak forslaget om at rene ordensvakter må tilfredsstille vaktvirksomhetslovens krav.

Lovendringene medførte ikke en endring i serveringsloven med hensyn til politiets mulighet til å sette krav om bruk av ordensvakter ved serveringssteder. Lovendringene legger heller ikke, verken for studentsteder, festivalarrangører eller andre, opp til en økning av vaktstyrken i forhold til dagens praksis. I de tilfeller hvor politiet ikke setter krav, avgjør serveringsstedene selv om de vil ha ordensvakter eller ikke. Det skal på samme måte som tidligere gjøres en konkret lokal vurdering av utfordringene og behovet for ordensvakter for det enkelte utestedet. Det nye er at skjenkesteder som har et reelt behov for ordensvakt fremover må forholde seg til kompetansekravene og kravet om tilknytning til et godkjent vaktforetak som følger av vaktvirksomhetsloven.

Jeg er klar over at studentene har et godt innarbeidet system for bemanning av sine utesteder, at de har stor gjennomstrømming av vakter og at ordensvakter med sosial forankring i studentmiljøet også kan fungere forebyggende. Justisdepartementet har derfor både i møte med Norsk Studentunion og i høringsnotatet med forslag til ny vaktvirksomhetsforskrift redegjort for det praktiske handlingsrom de vedtatte lovendringene gir, og for de påvirkningsmuligheter organisasjonene og de enkelte studentstedene har. For eksempel kan et godt organisert bemanningssystem som har en konfliktdempende og forebyggende effekt eliminere, eller redusere, behovet for pålegg om ordensvakt. Her vil god kontakt med politiet være nyttig og nødvendig. I høringsnotatet er det også vist til at det skal jobbes videre med detaljene i nytt opplæringsprogram, og lagt vekt på behovet for kostnadseffektive undervisningsopplegg for vekterutdanningen. Det vil også være mulig for studentorganisasjonene å etablere egne foretak som kan sørge for kvalifiserte ordensvakter til studentstedene dersom det vil redusere kostnadene.

Forslaget til ny vaktvirksomhetsforskrift er fortsatt på høring, og Norsk Studentunion står på høringslisten. Departementet vil selvsagt ta i betraktning de synspunkter og forslag som kommer i høringsrunden, og tilrettelegge for fleksible løsninger innenfor rammene av de vedtatte lovendringene.