Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:238 (2010-2011)
Innlevert: 04.11.2010
Sendt: 05.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil statsråden bidra til at barn som går i barnehage i en annen kommune enn hjemkommunen garantert kan fortsette med dette - også etter at barnehagefinansieringen er flyttet over til kommunerammen?

Begrunnelse

Foreldre velger i mange tilfeller barnehagetilbud til sine barn ut fra hva som er hensiktsmessig i forhold til sin egen arbeidssituasjon, bl.a. sett i forhold til arbeidstid og hvilken reise-/pendlevei de har til sitt arbeidssted.
I vårt langstrakte land er det ikke uvanlig at en del foreldre passerer kommunegrenser på veien mellom bosted og arbeidssted. Mange har derfor funnet det mest hensiktsmessig å benytte barnehage for sine barn i barnehager utenfor hjemkommunen når det har gitt en enklere hverdag for dem, eller når det har vært eneste mulighet for at et barnehagetilbud skal kunne tilpasses deres arbeidssituasjon. Dette har kunnet dreie seg om bedriftsbarnehager eller ordinære private barnehager. En slik praksis har vært relativt uproblematisk i finansieringssammenheng da barnehageplassene i hovedsak har vært finansiert av direkte statstilskudd og foreldrebetaling, slik at kommunal finansiering i forhold til kommunal tilhørighet for barna ikke har vært et problem.
I henhold til det nye finansieringssystemet for barnehager overføres det direkte statstilskuddet til kommunenes rammeoverføringer. De private barnehagene vil derfor bli henvist til finansiering av den enkelte kommune. For finansiering av barnehageplasser som benyttes av barn bosatt i annen kommune enn den kommunen barnehagen ligger i, er den enkelte barnehage avhengig av egen særavtale med barnets hjemkommune.
For kommuner med trang kommuneøkonomi vil det naturlig nok være ønskelig å fylle alle barnehageplasser i egen kommune, før eventuell finansiering av barnehageplasser i andre kommuner vurderes og det opprettes en særavtale for slike tilfeller. Den lovfestede maksimalprisen for barnehageplass umuliggjør også at foreldre og barnehage kan avtale en foreldrebetaling som kompenserer for bortfallet av offentlig finansiering av barnehageplassen.
Undertegnede har mottatt bekymringsmeldinger knyttet til at det - etter overføringen av finansieringsansvaret for barnehagene til kommunene - vil kunne være vanskelig å få i stand slike særavtaler grunnet trang kommuneøkonomi. Følgelig vil dette medføre betydelige vanskeligheter og usikkerhet for familier med barn som går i barnehage i en annen kommune enn hjemkommunen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Den nye forskriften om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager er gitt med hjemmel i barnehageloven § 14 og vil gjelde fra 1. januar 2011.

Ikke-kommunale barnehagene har adgang til å fastsette sitt opptaksområde i barnehagens vedtekter. Dette innebærer at barn som går i ikke-kommunale barnehager utenfor bostedskommunen vil kunne fortsette med dette også etter 1. januar 2011.

I § 11 i ny forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke kommunale barnehager er det slått fast at kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen kommune har rett til refusjon for kostnader til ordinær som ikke dekkes av foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt.