Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:255 (2010-2011)
Innlevert: 09.11.2010
Sendt: 10.11.2010
Besvart: 18.11.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva består den obligatoriske undervisningen ved PHS knytte til hjertestartere i, hvordan vil statsråden sikre at dette integreres i fagplan B3, og hvorledes vil dette bli finansiert?

Begrunnelse

Det vises til statsrådens svar på skriftlig spm. dokument nr. 241 (2009-2010) knyttet til kompetansebehovet innen politietaten knyttet til hjertestartere og dekningsgraden for disse. I statsrådens svarbrev uttales det at det er planlagt å gjennomføre obligatorisk undervisning i bruk av hjertestartere og at dekningsgraden for hjertestartere må sees i sammenheng med andre nødetater. Undertegnede ber om tilbakemelding på hvorledes dette er planlagt finansiert og gjennomført i forhold til fagplanene ved politihøyskolen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortingsrepresentanten viser til mitt svar på spørsmål nr 241 (2009-2010), hvor jeg redegjorde for opplæring i førstehjelp både på Politihøgskolen og i etaten.

Politihøgskolen opplyser at studentene i første studieår får opplæring i basal hjerte- og lungeredning. I de nye fagplanene er dette også en ”avsluttende del” i et obligatorisk arbeidskrav (en ferdighetstest). Det blir ikke gitt opplæring i bruk av hjertestarter. Vurderingen er gjort på bakgrunn av den generelle dekningen av hjertestartere i etaten, responstid fra helsepersonell og fokus på basale ferdigheter. For tredje studietrinn ble det i vårsemesteret 2010 gitt tilbud om fem timers ”ekstra førstehjelpskurs” som i stor grad inkluderer opplæring i bruk av hjertestarter. Selv om kurset ble gjennomført etter ordinær undervisning og ikke var obligatorisk, hadde det svært godt oppmøte. Norsk Luftambulanse bisto Politihøgskolen med kursopplegget. Politihøgskolen opplyser at det har vært praktisk og formelt problematisk å gjøre en aktivitet med et svært lite omfang (timetall) obligatorisk. Fra neste studieår vil det kunne legges inn bruk av hjertestarter som en avsluttende del av arbeidskravet i Livreddende førstehjelp. Dette vil inngå i et omfattende faglig revisjonsarbeid i forbindelse med implementeringen av ny rammeplan. Politihøgskolen har en hjertestarter på hvert studiested. Når det gjelder etaten for øvrig, finansieres dette over driftsbudsjettet og behov og dekningsgrad vurderes av politiets ledelse. Dekningsgraden vurderes i sammenheng med slike hjelpemidler i andre nødetater, særlig Helse og de prehospitale tjenestene som har livredning som sitt kjerneområde.