Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:259 (2010-2011)
Innlevert: 10.11.2010
Sendt: 11.11.2010
Besvart: 16.11.2010 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvordan vurderer justisministeren tomtefesteloven i forhold til å ivareta lovens formål, og som verktøy for en ryddig og balansert håndtering av grunneiers og bygningseieres interesser – og kommer justisministeren til å ta initiativ til en evaluering av dagens tomtefestelov?

Begrunnelse

Tomtefesteloven var i sin opprinnelige form et godt virkemiddel for at man på en enkel måte kunne legge til rette for fritids- og boligbygging. Dette skjedde på en måte som ivaretok både grunneier og bygningseier. Men forutsetningene i forhold til opprinnelsen er endret i dag. Interessene er flere og verdivurderingen er en annen. Lovendringer de senere årene har hatt som intensjon å tilpasse lovverket til dette, men det synes som om spørsmålene og konfliktene bare har vokst i stedet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Ved utformingen av tomtefesteloven er det foretatt en avveining av de kryssende hensyn som gjør seg gjeldene i festeforhold. På den ene siden har man hensynet til bortfesteren som har investert i og eier grunnen, mens på den andre siden har man hensynet til festeren som har investert i og eier bygningen, og som utenfor næringsfeste bruker bygningen til bolig- eller fritidshus. Lovgivningshistorikken på dette rettsområdet viser at det har vært krevende å få til et klart og enkelt regelverk som oppleves som rimelig for begge parter i festeforholdet. De senere årene er det som følge av politiske kompromisser gjort betydelige endringer i reglene om forlengelse av festeforholdet, reglene om innløsning av festetomten og reglene om regulering av festeavgiften. Det forhold at reglene har vært grundig vurdert og behandlet av Stortinget i flere omganger de senere årene, gjør at jeg på nåværende tidspunkt ikke ser behov for å ta initiativ til en evaluering av tomtefesteloven, eller til å foreslå endringer i denne. Etter mitt syn er det nå viktig å skape ro og forutsigbarhet på dette rettsområdet.