Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:267 (2010-2011)
Innlevert: 11.11.2010
Sendt: 11.11.2010
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 17.11.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Røvær er en øy tilhørende Haugesund. Der vest i havet bor det driftige folk som gjør sitt beste bl.a. ved å etablere solide arbeidsplasser og få flere til bosette seg der. Øyboerne ønsker å utvikle turisttilbudet og har derfor etablert kystkulturforeningen Sjøråk som er eier av 45 år gammel tråler. Denne er det ønsker om å ta i bruk til rekesafari. Båten har ikke konsesjon og foreningen har heller ikke råd til en.
Vil ministeren sørge for at båten kan tas i bruk å måtte kjøpe konsesjon?

Begrunnelse

Folket på Røvær er veldig opptatt av å stå på og gjør sitt for at innbyggertallet ikke skal reduseres. I forbindelse med andre turistsatsinger som spenner fra tilrettelegging av turer for speidere, velværetilbud, guidete turer på øyen og bygdemuseum mm ønsker de å satse på å få flere turister til øya.
Fiskeri- og kystministeren gav i pressemelding den 12.01. 2010 uttrykk for at de ønsker økt satsing på kysten som reisemål. Det ble også vist til at det var første gang det var invitert til et møte mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen for å videreutvikle relasjonene mellom disse aktørene.
Statssekretær Vidar Ulriksen sa blant annet i sitt innlegg på Arena Nord i 2006:

"Og er det reiselivsnæringen som gir muligheter for å skape verdier av marine ressurser - ja, så skal det legges til rette for å utvikle dette. Det trenger ikke være noen konflikt mellom fiskerinæringen og reiseliv."

For å styrke næringsgrunnlaget for allerede etablert reiselivssatsing og holde i hevd fiskeriyrket ønsker kystkulturforeningen Sjøråk å ta i bruk fiskebåten M/S Brannbu til rekesafari. Konseptet "Rekesafari" er utviklet av ildsjeler i foreningen, i samarbeid med reiselivskrefter på Røvær bestående blant annet av Kulturhotellet, vandrerhjem og andre deltakere.
Tilbud om Rekesafari er tenkt som en del av et pakketilbud av opplevelser. Men en ser også for seg at det vil skape aktivitet og arbeidsplasser innen reiselivssatsingen, gi synergieffekt mht transport og handel på Røvær og kan skape økt interesse for fiskerinæringen og økt interesse blant fiskere for å knytte til seg reiselivssatsing.
Fiskebåten har vært brukt til tråling i 45 år og omgjort til fritidsbåt i 2009. Båten er under utbedring for å bli godkjent med begrenset passasjersertifikat, som turbåt.
Reiselivet ønsker spesielle og verdifulle opphevelser, det ser vi tydelig på internasjonal omtale av kongekrabbesafari som pågår i småskala form nord i landet.
På Røver ønsker de samme mulighet. Mengden med fangst er mikroskopisk og kan reguleres ved at en f. eks. bare har trålen ute i 2-3 timer.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Det fartøyet som Sjøråk kystkulturforening ønsker å bruke til å ta med turister og andre ut for å tråle reker, er tidligere frivillig tatt ut av fisket gjennom bruk av strukturkvoteordningen for kystfiskeflåten. Som følge av at det aktuelle fartøyet ble tatt ut av fisket, blir et annet fartøy tildelt ekstra kvote, såkalt strukturkvote.

Som regel skal fartøyene som tas ut av fiske i medhold av strukturordningene kondemneres, men det kan gjøres unntak for fartøy som har antikvarisk verdi eller kan brukes til allmennyttig formål, til foreningsarbeid eller lignende.

Formålet med strukturordningene er å tilpasse fiskeflåten til ressursgrunnlaget ved å ta fartøy ut av aktivt fiske. Det er viktig å sikre at strukturordningenes formål ikke undergraves ved at fartøyene senere blir gjeninnført i aktivt fiske, uansett om det er ordinært næringsfiske eller annen virksomhet som har utnytting av de marine ressursene som økonomisk grunnlag.

Denne saken reiser to problemstillinger: For det første adgangen til å bruke reketrål som fiskeredskap, i strid med de alminnelige reglene for redskapsbegrensninger for fartøy som ikke er registrert som fiskefartøy i merkeregisteret, jf havressursloven § 22, og for det andre en slik næringsmessig bruk av nettopp dette fartøyet som er tatt ut av fiske gjennom strukturordningene.

Ettersom saken fremdeles er til behandling kan jeg ikke si noe om utfallet av saken.