Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:271 (2010-2011)
Innlevert: 11.11.2010
Sendt: 12.11.2010
Besvart: 19.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Jeg tok opp denne saken i Nordisk råd der Rigmor Aasrud og Ewa Bjørling var udelt positiv.
Vil statsråden ta kontakt med den Svenske samferdselsministeren og få forslaget utredet og iverksatt?

Begrunnelse

I Nord-Sverige blomstrer det nye selskap som ønsker å utvinne bl.a. jernmalm og andre mineraler. Problemet er at malmbanen fra Kiruna til Narvik ikke har kapasitet til å ta imot alle nyetablerere. Det er derfor nødvendig med nye utbygginger, slik at næringslivet på Svensk side og norsk side kan få videre utvikle seg. Det er ønskelig å ta opp gamle planer om å starte bygging av en ny jernbanetrase fra Hundalen på norsk side forbi riksgrensen fram til Kopperåsen stasjon. Det er en strekning på 20 km med to tuneller, henholdsvis på 7,7 og 1,9 km, samt 11 km spor i åpent terreng på Svensk side. Som følge av nye aktører på banen og økning av eksisterende trafikk er kapasitetsøkning på banen nødvendig, og svenske og norske myndigheter anmodes derfor om å få forslaget utredet og iverksatt.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: La meg først formidle at statsråd Rigmor Aasrud har nevnt for meg at du tok opp denne saken. I begrunnelsen for spørsmålet heter det bl.a. at:

”...Det er ønskelig å ta opp gamle planer om å starte bygging av en ny jernbanetrasé fra Hundalen på norsk side forbi riksgrensen fram til Kopperåsen stasjon. Det er en strekning på 20 km med to tuneller, henholdsvis på 7,7 og 1,9 km, samt 11 km spor i åpent terreng på svensk side. Som følge av nye aktører på banen og økning av eksisterende trafikk er kapasitets- økning på banen nødvendig, og svenske og norske myndigheter anmodes derfor om å få forslaget utredet og iverksatt.”

Planen om en jernbanetrasé fra Hundalen på norsk side fram til Kopperåsen stasjon er ca. 100 år gammel og har sannsynligvis sin årsak i harde snøvintre og snøras i Nordalen 1908/1909. Her ble bl.a. et malmtog tatt av ras.

Jernbaneverket opplyser at planen har mange positive elementer, som f.eks.

- Innkorting av traseen med om lag 5,9 km.

- Om lag 50 m lavere toppunkt på banen, noe som gir redusert energiforbruk.

- Stigningen på svensk side reduseres fra åtte til fem promille, noe som gir redusert energiforbruk for lastede malmtog.

- Ny trasé unngår strekningen Bjørnfjell/Nordalen som i dag er snø- og rasutsatt.

Jernbaneverket mener prosjektet kan være interessant på sikt, f.eks. ved at sporet inngår som en del av dobbeltsporparsell hvor lastede malmtog primært kjører i tunnelen og at persontog og kryssende tomme malmtog og øvrige tog kjører på eksisterende linje. Jernbaneverket vil vurdere om prosjektet bør utredes nærmere som en del av vurderingene omkring langsiktig utvikling av Ofotbanen.

Jeg ser det som naturlig å avvente Jernbaneverkets vurdering og legger ikke opp til å ta noe ytterligere initiativ i saken nå.