Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:293 (2010-2011)
Innlevert: 15.11.2010
Sendt: 16.11.2010
Besvart: 23.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): FrP er helt imot den stadige økningen i antall bommer, og et bompengeprosjekt på fv 34 Grime – Vesleelva viser hvor urimelig og urettferdig slike prosjekter kan være. Der blir det nemlig bom på kommunegrensen.
Kan kommune og fylke virkelig velge å sette til side både rettferdighetsprinsippet og sammenhengen mellom betaling og nytte, for å ta andre hensyn, som å skjerme flest mulig av kommunens egne innbyggere mot å betale bompenger, selv om det er de har størst nytte av den nye veien?

Begrunnelse

Bompengefinansiering av fv 34 Grime – Vesleelva har vært behandlet i både Søndre Land kommune og Oppland fylke. Ifølge et notat fra Rambøll burde bommen i henhold til rettferdighetsprinsippet plasseres midt på strekningen som skal utbedres, men politikerne vil plassere bommen på kommunegrensen. Dette betyr at et lite mindretall får en uforholdsmessig høy kostnad. De som bor på sørsiden av bommen skal betale for å levere barn i barnehagen som ligger 20 m inn på den nye trassen. Kommer man nordfra kan man kjøre hele den nye traseen tur/retur barnehagen uten å betale. Saken viser hvor urettferdig bompenger egentlig er, og hva slags utslag man kan få når Ap, SV og Sp gjennom manglende veibevilgninger presser kommunepolitikere og fylkestingspolitikere til å gå inn for såkalt lokale bompengeinitativ. Norske bilister betaler allerede 3 ganger så mye i skatter og avgifter på bil som det staten bruker på vei, og det burde derfor være helt unødvendig med bompenger.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Forslag om delvis bompengefinansiert utbygging av fv 34 på strekningen Grime – Vesleelva i Søndre Land kommune er behandlet av kommunen og Oppland fylkeskommune. I tillegg har nabokommunene Gran, Nordre Land og Etnedal sluttet seg til forslaget. Det er nå oppnådd enighet mellom Søndre Land kommune og Oppland fylkeskommune om å plassere bomstasjonen helt i sørenden av utbyggingsstrekningen, rett sør for krysset med fv 138 Hornslivegen.

I en bompengesak vil det alltid være diskusjoner knyttet til plassering av bomstasjoner. Det er derfor viktig at lokale myndigheter kommer fram til enighet om plasseringen. Samferdselsdepartementet vil imidlertid vurdere forslaget til bompengeopplegg når Statens vegvesen har oversendt saken for sentral behandling. I den forbindelse vil bomstasjonsplasseringen bli vurdert, blant annet i forhold til forutsetningen om sammenheng mellom betaling og nytte.