Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:277 (2010-2011)
Innlevert: 11.11.2010
Sendt: 12.11.2010
Besvart: 22.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Helse Sør-Øst har vedtatt en regional plan for svangerskap, fødsels og barselomsorg 2011-2014. "Føderiket" ved OUS gir et helhetlig tilbud til friske gravide med forventet normal fødsel, og med svært gode resultater. Ifølge planen vurderer OUS å slå sammen Føderiket og ABC klinikken, noe som vil føre et helt annet tilbud til fødekvinnene og deres familier.
En vet nå hva OUS og Helse Sør-Øst mener, men hva mener statsråden om forslaget om å avvikle et unikt tilbud som Føderiket vel halvveis i prosjektperioden?

Begrunnelse

Det vises til tidligere spørsmål og svar fra statsråden vedrørende denne saken i Stortingets spørretime tidligere i år. Føderiket ble opprettet i 2007 og åpnet av tidligere statsråd Sylvia Brustad som ga sin fulle støtte og anerkjennelse av dette 5-årige prosjektet. Videre at dette tilbudet var helt i tråd med regjeringens politikk om en helhetlig svangerskap, fødsels- og barselomsorg.
Dersom Føderiket blir slått sammen med ABC klinikken ved OUS blir det et helt annet tilbud enn det er i dag. Føderiket ligger utenfor sykehuset, og er en faglig spydspiss for å tilrettelegge for normal fødsel uten medisinsk intervensjon. Føderiket er et prosjekt som skulle gå over 5 år, og som står i fare for å bli nedlagt etter kun 3 år av prosjektperioden, dette tiltross for at de nå har hatt over 400 fødsler og kan vise til meget gode resultater. Det er de samme jordmødrene som har svangerskapskontroll, fødsler og oppfølging i barseltiden noe som er helt i tråd med Stortingets uttrykte ønske og vedtak om å bringe fram erfaringer og kunnskap om en helhetlig svangerskap, fødsel og barselomsorg.
Jeg viser også til Stortingets vedtak om at det ikke skal foretas noen økonomisk motiverte endringer i tilbudet som vil gi et dårligere fødselstilbud.
En merket seg statsrådens svar i Stortinget hvor hun var opptatt av at det skal være ulike tilbud slik at de som skal føde har muligheter til å velge hvor de vil føde, og hun var opptatt av at man skal videreføre ulike tilbud.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at lavrisikoseksjonen ved Oslo Universitetssykehus HF (OUS) nå består av to geografisk adskilte enheter, med ca 140 fødsler pr. år på Føderiket (fra tidligere Rikshospitalet) og ca 600 fødsler pr. år på ABC-klinikken ved OUS Ullevål. Begge fagmiljøene består av engasjerte, høyt kompetente medarbeidere, som sammen gir et godt bidrag til en helhetlig og differensiert fødselsomsorg spesielt i forhold til lavrisikofødsler.

Det er viktig at tilbudet til lavrisikofødende ivaretas av miljøer med bred kompetanse og kapasitet og derfor med et visst volum på antallet fødsler. Føderiket har i dag om lag 140 fødsler årlig - dvs. én fødsel hver 2.-3. dag. Jeg er kjent med at Helse Sør-Øst RHF i sin regionale plan for fødselsomsorgen peker på at det kan være fornuftig å vurdere om Føderiket og ABC-klinikkens virksomheter bør samordnes. Dette for å etablere et miljø som kan gi et bedre grunnlag for videre utvikling av fødselsmetoder og omsorg for familien, utdanning av jordmorstudenter og jordmødre, samt styrke forskningen om normal, fysiologisk fødsel. Det er forståelig at et samordnet fagmiljø i tillegg lettere vil kunne utvikle samhandlingsflaten med Oslo kommunes helsestasjoner og andre tilbud for å styrke kontinuitet og kvalitet i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i hjem og nærmiljø.

Ved behandlingen av St. meld. nr 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet, sluttet Stortinget seg til regjeringens mål om at grupper med særlige behov, herunder kvinner med innvandrerbakgrunn, skal prioriteres, jf. Innst. S. nr. 240 (2008-2009). I tråd med føringene i St. meld. nr. 12 (2008-2009) foreslår Helse Sør-Øst RHF en omfordeling av ressursene fra friske gravide/fødende til de med særlige behov/utsatte grupper.

Det fremgår av de regionale fødeplanene i Helse Sør-Øst at Oslo Universitetssykehus HF har store utfordringer med å gi et tilstrekkelig godt tilbud til gravide med alvorlig sykdom, gravide med rusproblemer, psykisk sykdom eller vanskelig sosial situasjon, omskårne kvinner og til kvinner med annen kulturbakgrunn og svake norskkunnskaper. Behovet for hjelp til denne gruppen øker, og mye av økningen kommer spesielt i gruppen kvinner med annen kulturbakgrunn og med svake norskkunnskaper.

Jeg er opptatt av at tilbudet til kvinner hvor svangerskap og fødsel har lav risiko, skal holde et høyt faglig nivå. I tillegg vil jeg som Stortinget også sluttet seg til, i den videre behandlingen av de regionale fødeplanene vurdere planene også i lys av om behovet til svake grupper prioriteres og om planene gir en styrking av lavrisikotilbudet til gravide/fødende med spesielle behov, ikke minst til gruppen kvinner med annen kulturbakgrunn og med svake norskkunnskaper.