Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:279 (2010-2011)
Innlevert: 12.11.2010
Sendt: 15.11.2010
Besvart: 23.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Norsk Lastebileierforbund avdeling Telemark påpeker at reparasjonsarbeidene som blir utført i Austmannali-tunnelen skaper store problem, omkjøringsveien gir økte utgifter, rutetider blir ikke overholdt pga at også omkjøringsvei er sperret. Å drive reparasjonsarbeid høst/vinterstid er ikke en god løsning for å holde den viktigste øst-vest vegforbindelsen åpen.
Spørsmålet er om ministeren vil sørge for at arbeidene stilles i bero til våren 2011 slik at tunellen er åpen for fri ferdsel hele døgnet i vinter?

Begrunnelse

Transportnæringen har flere vintre på rad opplevd vinterstengte tunneler på E134 over Haukeli. At reparasjonsarbeid i tunnellen utføres på vinterstid skaper veldig store problem og gir økte kostnader for næringen. NLF Telemark viser til at omkjøringsveien gjør det vanskelig å overholde kjøre- og hviltidsbestemmelsene noe som igjen går utover kundene som er avhengig av å få varene levert som avtalt. Dette fordi omkjøringsveien har allerede flere ganger vært sperret på grunn av dårlig fremkommelighet, eller dårlig utrustede utenlandske biler, eller gjerne en kombinasjon av disse faktorer. Forholdene på omkjøringsveien blir helt sikkert ikke bedre når vinteren med masse snø og blåst starter for fullt. Verken transport næringen, næringsliv eller andre trafikanter er tjent med vinter stengte tunneler.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen opplyser at Austmannalitunnelen på E134 har flere partier med dårlig fjellkvalitet. Dersom sikringsarbeidene utsettes, er det derfor stor sannsynlighet for frostsprengning og ras inne i tunnelen til våren. Sommertrafikken har dessuten minst like mange tunge kjøretøy som trafikken resten av året, i tilegg til et vesentlig omfang av bobiler og biler med store campingvogner. Faren for framkommelighetsproblemer på omkjøringsvegen vil derfor også være til stede sommerstid.

Arbeidet pågår nå for fullt. Reparasjon av betongportalen er planlagt ferdig til 15. desember 2010. Inne i tunnelen pågår arbeid med vann- og frostsikring samt nødvendige sprengingsarbeider. I løpet av november skal blant annet kolonneopp-stillingsplassen være ferdig vann- og frostsikret. Alle sikringsarbeidene skal være sluttført sommeren 2011. I tillegg skal det utføres elektroarbeider, enten før eller etter sommeren 2011.

Det er opp til entreprenøren å avgjøre hvor lenge arbeidene skal fortsette ut over vinteren. Så lenge det blir vurdert som forsvarlig ut fra vær- og føreforhold, vil gamlevegen blir benyttet som omkjøringsveg med kolonnekjøring. Ved bytte av arbeidsskift morgen og kveld (kl. 06-07 og kl. 19-20) er det imidlertid lagt til rette for at trafikken kan gå gjennom tunnelen med følgebil. Når gamlevegen blir stengt, er det forutsatt at eventuelt videre arbeid i all hovedsak skal skje på natten, slik at vegen er åpen for trafikk på dagtid (kl. 07-20). På natten vil vegen være stengt, men med kolonnekjøring ved faste tidspunkter.

Etter mitt syn har Statens vegvesen med dette utarbeidet et forsvarlig opplegg for trafikkavvikling i anleggsperioden.