Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:281 (2010-2011)
Innlevert: 12.11.2010
Sendt: 15.11.2010
Besvart: 03.12.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Leverandørindustrien er viktig for sysselsetting og verdiskapning. I følge oppslag i Dagens Næringsliv 12.11.10 brukte næringsministeren årskonferansen til LOs olje- og gassgruppe til å heve pekefingeren mot oljeselskaper basert i Norge som sender utbyggingsoppdrag ut av landet.
Hvilke oppdrag mener statsråden er sendt ut av landet, men som burde vært gitt til norske leverandører, og hva vil statsråden gjøre for å styrke norsk leverandørvirksomhets konkurransekraft i kamp om oppdrag på norsk sokkel?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Norsk offshorerettet leverandørindustri er en av motorene for næringsutviklingen i Norge. Jeg er opptatt av at vi skal ha en leverandørindustri som vinner kontrakter fordi den er best. Jeg ser det ikke som problematisk i seg selv at enkelte oppdrag på norsk sokkel tildeles til utenlandske selskaper.

I den politiske plattformen for flertallsregjeringen 2009-2013 stadfestes det at regjeringen vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass, og at oljeindustrien må få tilgang til interessante letearealer. Det er et mål å øke utvinningsgraden i eksisterende felt. Regjeringen vil legge til rette for en innovativ leverandørindustri, og det er et mål at nye prosjekter skal gi ringvirkninger ved at de bidrar til næringsutvikling og arbeidsplasser lokalt og regionalt. Regjeringen vil også bidra til internasjonalisering av leverandørindustrien.

Regjeringen arbeider for å sikre markedsadgang for den norske olje- og gassnæringen gjennom handelsavtaler og internasjonale fora som EØS og WTO. Kontraktstildelinger på norsk sokkel må være i tråd med EØS-regelverket for offentlige anskaffelser. Regelverket innebærer at oljeselskapene skal gjøre sine anskaffelser basert på konkurranse, ikke-diskriminering og åpenhet.

I vårt arbeid har regjeringen som mål å motarbeide økt proteksjonisme og subsidiekappløp. Likevel ser vi slike strømninger rundt om i verden. En del land har også strenge krav til lokalt innhold. Vi ønsker ikke en utvikling hvor slike trekk forsterkes. Hvis oljeselskapene ønsker det samme, er det viktig at de bidrar til at en slik politikk faktisk er opprettholdbar.

I petroleumsloven stadfestes det at ressursforvaltningen skal bidra til å gi landet inntekter og sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling. Det skal samtidig tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.

En offshorerettet leverandørindustri som evner å videreutvikle teknologien og kompetansen i industrien er bra for oljeselskapene og for verdiskapingen i Norge. Ved utbygginger på norsk sokkel må oljeselskapene legge fram en plan for utbygging og drift (PUD) for godkjennelse. En viktig del av utbyggingsplanen er en konsekvensutredning som redegjør for miljømessige, men også samfunnsøkonomiske konsekvenser av en utbygging. Olje- og energidepartementet er i dialog med oljeselskapene om PUD og med leverandørindustrien om dens interesser.

For å styrke norsk leverandørindustris konkurransekraft bidrar regjeringen med mange tiltak. Dette gjøres ved satsing på FoU ved blant annet programmene Petromaks og Demo 2000, tilskudd og lån fra Innovasjon Norge og ordninger forvaltet av Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportfinans. Myndighetene bidrar også til å styrke olje- og gassnæringens internasjonalisering gjennom støtte til INTSOK.