Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:282 (2010-2011)
Innlevert: 12.11.2010
Sendt: 15.11.2010
Besvart: 02.12.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Miljøvernminister Erik Solheim uttaler til Dagens Næringsliv 12.11.10 at hans direktorater skal holde en høy profil og presentere sine faglige syn uavhengig av hvor kontroversielle de er. Oljedirektoratet har derimot sluttet å fremlegge sine scenarioer for hvordan Olje-Norge vil bli under gitte forutsetninger.
Vil olje- og energiminister gi de samme tydelige beskjeder til sine direktorater om å være offensive i den offentlige debatten, også i kontroversielle spørsmål?

Begrunnelse

Miljøvernminister Erik Solheim uttaler følgende til Dagens Næringsliv 12.11.10:

"Jeg vil samtidig understreke at jeg har gitt en veldig, veldig klar melding til alle direktoratene om at jeg ønsker at de holder en høy profil. At de presenterer sitt faglige syn om det er aldri så kontroversielt. Også om jeg og regjeringen skulle være uenige. Dette er et viktig demokratisk prinsipp. Men opposisjonen klarer ikke tenke prinsipielt og roper på sensur og forbud med en gang det kommer frem noe den er uenig i."

Jeg antar olje- og energiminister legger seg på samme linje som miljøvernministeren for å unngå å fremstå som en del av opposisjonen.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Direktoratene bistår sine respektive departementer i forvaltningen av det ansvarsområdet som er tillagt det enkelte departement. Det vil ofte være slik at dybdekunnskap på enkeltområder besittes i de enkelte direktorater. Direktoratene er derfor sentrale i saksforberedende arbeid før behandling i departement, regjering og/eller Storting.

Dette gjelder både for Oljedirektoratet på petroleumssiden og Norges vassdrags- og energidirektorat på energi- og vassdragssiden. Direktoratene jeg har ansvar for skal fremme faglige synspunkter innenfor sine respektive kompetanseområder. Direktoratene skal videre forholde seg til de prosessene som er fastsatt for ulike saker. Når det foretas politiske avveininger av ulike hensyn, skal mine underliggende direktorater forholde seg til dette. I det følgende beskriver jeg nærmere oljesiden da representanten i sitt spørsmål refererer til denne delen av mitt ansvarsområde.

Oljedirektoratet skal bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø. Direktoratet er departementets sentrale rådgiver innenfor olje- og gassforvaltningen og skal gjennom sin virksomhet og sine roller følge opp og være pådriver for at regjeringens ambisjoner for petroleumsnæringen blir realisert.

Oljedirektoratet har derfor bygd opp en særlig kompetanse på petroleumsressurser og ressursforvaltning. I tillegg til å være et rådgivende organ for departementet, utøver direktoratet, innenfor nærmere spesifiserte områder, også forvaltningsmyndighet og har myndighet til å fastsette forskrift og fatte vedtak.

I spørsmål som ligger innenfor Oljedirektoratets faglige kompetanse- og ansvarsområde skal direktoratet fremme sine faglige synspunkter. Dette skal skje gjennom de vedtatte prosesser for en gitt sak. Dette kan være interne prosesser i myndighetsapparatet eller prosesser som skjer i det offentlige rom.

Det er min klare oppfatning at Oljedirektoratet er synlig og bidrar med sin fagkunnskap i ulike fora. Det være seg som foredragsholder på seminarer, gjennom sine publikasjoner og øvrig kommunikasjonsarbeid eller gjennom bidrag i norsk og utenlandsk presse. Videre gjøres betydelige mengder fakta og annen informasjon tilgjenglig på direktoratet sine nettsider.

Jeg er opptatt av at Oljedirektoratet holder seg til den rolle og de oppgaver som er definert. Direktoratet er en faginstitusjon med særlig kompetanse innen forvaltning av våre olje- og gassressurser. Det er ikke et problem at denne kunnskapen gjøres allment kjent. Dette er allerede tilfelle når det gjelder Oljedirektoratet og jeg finner derfor ikke grunnlag for offentlig å gå ut med en spesiell oppfordring.