Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:289 (2010-2011)
Innlevert: 12.11.2010
Sendt: 15.11.2010
Besvart: 19.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): DNA-analyser er et svært viktig virkemiddel for kartlegging av bjørnebestandet. For Hedmarks del har innsamlingen vært så svakt forberedt, så forsinket og så begrenset når det gjelder hvem som kan samle inn møkk for analyse, at resultatene ikke er troverdig. Det er synd.
Hvordan vil miljøvernmyndighetene sikre en bred deltagelse blant jegere, beitebrukere og andre i innsamlingen av bjørnemøkk for på den måten å sikre at man får samlet inn DNA-materiale fra flest mulig dyr og dermed en relevant analyse?

Begrunnelse

Dessverre anses innsamlingen i år for Hedmarks del å nærme seg det parodiske. Det har gått ut informasjon om nedgang i bjørnebestandet i Hedmark fra 2007 til 2009, men samtidig har antall hunnbjørn gått opp fra 5 til 10. Antall hannbjørner er fortsatt i stort overskudd, og det er hunnbjørner som er sentralt i forhold til de eksisterende bestandsmål. Når det nå er gjennomført nye innsamlinger der antallet jegere som kan samle inn er sterkt begrenset til elgjegere, man har ikke bedt om innsamling i alle kommuner og informasjonen om innsamlingen ble sendt ut så sent (rundt 8.10) at mange jaktlag enten var ferdig eller på slutten, så har man undergravet troverdigheten i resultatene innsamlingen vil gi.
Det er synd. DNA-innsamling er viktig og det kan gi god oversikt over bestandet om innsamlingen er seriøs. Da er det viktig at man sikrer bredest mulig deltagelse, sikrer kompetanse hos og informasjonen til de som skal samle inn og at man er ute i god tid med bred informasjon. Alle som ferdes mye ute i naturen burde stimuleres til å samle inn. Nå er heller omkvedet i Hedmark at dette ikke er seriøst og man "gidder" ikke å anstrenge seg. Det kommer til å vise seg i resultatene, men de kommer ikke til å være særlig troverdige.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Som representanten skriver i sitt spørsmål er den landsomfattende innsamlingen av ekskrement etter bjørn, og DNA-analyser av dette materialet, et svært godt virkemiddel for kartlegging av bjørnebestanden. Jeg er av den oppfattning at innsatsen som legges ned i innsamling av DNA-materiale er svært god.

Fra og med året 2009 samles det inn materiale til DNA-analyser i hele landet, jevnfør med regjeringserklæringen fra 2009. Statens naturoppsyn samler rutinemessig inn DNA-materiale i forbindelse med skadedokumentasjon og øvrig feltarbeid i tilknytning til overvåkning av bjørn. I dette arbeidet er forvaltningen også avhengig av innsats fra lokale bidragsytere så som jegere og andre som finner ekskrement i skogen.

I 2008 samlet elgjegere i Hedmark inn DNA-materiale i de deler av fylket hvor det var størst sannsynlighet for å treffe på bjørn. I tillegg var det i 2008 åpent for innlevering av materiale fra andre enn de utvalgte jaktlagene. I 2007 og 2009 ble alle elg-jaktlag i fylket invitert til å samle inn materiale, samtidig som man selvsagt tok i mot materiale innsendt fra andre bidragsytere. Fylkesmannen i Hedmark opplyser at det i år ble sendt ut materiale for prøvetakning, (det vil si en instruks for prøvetakningen og plastposer til å legge ekskrementene i), til lokale jaktlag i østre deler av Hedmark. Selv om det bare er de jaktlagene som holder til i de deler av fylket der det er størst sannsynlighet for å treffe på bjørn, som har fått tilsendt klargjorte plastposer, er dette på ingen måte til hinder for at også andre leverer inn materiale. Fylkesmannen i Hedmark har på sine nettsider opplyst om innsamlingen av ekskrementer, instruks for hvordan innsamlingen bør utføres for at DNA-materialet kan anvendes og hvem som er mottaker av materialet. I tillegg har fylkesmannen oppfordret Norsk Jeger- og fiskerforening i Hedmark til å informere sine medlemmer om DNA-innsamlingen. Fylkesmannen i Hedmark vil også trekke ut tre vinnere av gavekort av de innsenderne som har levert materiale som inneholder bjørne-DNA, og dette er ment å stimulere til innlevering av materiale. Som tidligere nevnt sender Statens naturoppsyn i tillegg inn DNA-materiale i forbindelse med skadedokumentasjon og øvrig feltarbeid i tilknytning til overvåkning av bjørn. I 2010 ble det samlet inn 241 prøver av DNA i Hedmark, herunder prøver fra hår, vev og ekskrement. Av disse var 133 av prøvene ekskrement. Prøvene skal analyseres og inngå i den nasjonale kartleggingen av bjørnebestanden for 2010.