Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:300 (2010-2011)
Innlevert: 16.11.2010
Sendt: 16.11.2010
Besvart: 22.11.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Særordningen for dagpengemottakere over 64 år blir fjernet.
Innføres nå tvungen pensjonsalder på 62+ kun for dem som har havnet i den fortvilte situasjonen at de står uten arbeid, eller skal dette også gjelde andre som ikke er i lønnet arbeid, men som mottar andre trygdeytelser eller stønader til livsopphold, og vil de som ikke har opparbeidet seg rett til garantipensjon måtte søke om sosialstønad etter å ha solgt alt de eier?

Begrunnelse

Mange eldre arbeidsledige har erfart at de ikke har klart å finne ny jobb når de har mistet sin arbeidsplass. Eldre arbeidsledige som gjennom et langt liv har klart å tjene opp mer enn garantipensjon, risikerer nå å ende opp som minstepensjonister, og den tragedien de opplever når de blir arbeidsledige, vil følge dem resten av livet
Nye jobber står ikke i kø for de over 60, og faren for ikke å komme tilbake til jobb vil nok gjøre at veldig mange som jobber innenfor privat næringsliv, vil vurdere helsetilstanden sin tidligere.
Fjerningen av særordningen kan føre til at flere vil sørge for å sikre seg uføretrygd mens de enda er i jobb, framfor å ta sjansen på å bli tvangspensjonert eller sosialklient. Det er tverrpolitisk enighet om at flere skal jobbe lenger, men det er dessverre slik at mange ikke klarer å finne nytt arbeid som passer når de er mellom 64 og 67 år, og det er på vegne av disse jeg ber om et svar.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Gjennom den nye alderspensjonen og den seniorpolitiske innsatsen legger regjeringen til rette for at flere skal arbeide lenger. Reell pensjoneringsalder har vært økende de siste årene, og parallelt har arbeidsgivers generelle holdning til eldre arbeidstakere utviklet seg positivt.

Med bakgrunn i dette foreslås det i statsbudsjettet for 2011 at særreglene for dagpengemottakere over 64 år avvikles fra 2011. For dagpengemottakere som allerede er berørt av særreglene foreslår regjeringen en overgangsperiode på ett år. Dette foreslår vi for å sikre forutsigbarhet for de som berøres. En avvikling av særreglene innebærer at dagpengeregelverket for eldre blir likt det som gjelder for andre dagpengemottakere, dvs. en dagpengeperiode på inntil to år.

Fra 1. januar 2011 kan alderspensjon fra folketrygden tas ut allerede fra 62 år, forutsatt at årlig pensjon fra 67 år tilsvarer minst minstepensjon. Årlig alderspensjon øker jo senere den tas ut. Å heve dagpenger etter særregelen, vil føre til at man kan ta ut alderspensjon på et senere tidspunkt med et vesentlig høyere nivå. Svært mange som har fylt 64 år og har mottatt dagpenger i to år, vil ha mulighet til å ta ut alderspensjon fra folketrygden, i motsetning til yngre personer i samme situasjon.

Som skissert i Prop. 1 S (2010-2011) for Arbeidsdepartementet vil departementet be Arbeids- og velferdsetaten sørge for at den gruppen som berøres av avvikling av særreglene får tidlig og kvalifisert oppfølging med sikte på overgang til jobb. Arbeidsdepartementet vil følge konsekvensene av utfasingen av særreglene nøye, og vil be etaten rapportere særskilt på utviklingen, med særlig fokus på den gruppen som ikke kommer over i jobb eller ikke har rett til pensjon før fylte 67 år.