Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:305 (2010-2011)
Innlevert: 16.11.2010
Sendt: 17.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Finansiering av veier og annen infrastruktur basert på bompenger øker under denne regjeringen. Samtidig blir det vanskeligere å holde oversikt over innbetaling og bruk av bompenger og regjeringen får påtale av riksrevisjonen for tilsyn med bompengeselskapene. Endelig tall for innbetaling og bruk i 2009 er ikke fremlagt.
Kan statsråden oppgi forventet innbetaling av bompenger i 2010 og budsjettåret 2011, fordelt på riksveier og fylkesveier, samt angi forventet bruk av midler på hhv. nettobidrag, renter og innkreving?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Bompengeselskapenes regnskaper for 2009 viser at det ble innbetalt om lag 5,6 mrd. kr i bompenger i 2009, jf. Prop. 1 S (2010-2011), side 62. I regnskapene skilles det ikke mellom innbetalinger i bomstasjoner på riksveg, fylkesveg eller kommunal veg. Kostnadene ved innkreving/drift var i 2009 om lag 0,7 mrd. kr, mens finansierings- kostnadene var om lag 0,4 mrd. kr. Det foreligger ikke en samlet oversikt over prognoser for innbetaling av bompenger i 2010 og 2011. På bakgrunn av at flere nye, større innkrevingsordninger er startet opp, er det grunn til å tro at innbetalingene vil øke noe sammenlignet med 2009.

For kontroll med bruk av bompenger og oppfølging av bompengeselskapene viser jeg til mine svar på spørsmål nr. 1521 og 1707 (2009-2010) til skriftlig besvarelse, samt mitt svar på spørsmål nr. 6 i spørretimen 27. oktober 2010.