Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:311 (2010-2011)
Innlevert: 17.11.2010
Sendt: 17.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): I et brev til Stortinget sier statsråden at departementet har et særlig ansvar for å sørge for likebehandling av landets bønder og at det derfor bør være gode grunner dersom regelverket for erstatninger skal fravikes. Det rapporteres fra Troms om skader og tap på avling fra 40 til opp mot 90 %.
Mener statsråden dette er gode nok grunner til å fravike regelverket, om ikke, hvor store tap mener statsråden må til før dette kan vurderes?

Begrunnelse

Under næringskomiteens reise i Troms fylke sist vinter mottok vi de første varslene om at fylkets bønder ville stå overfor store klimautfordringer i år. Senere har en rekke henvendelser til Storting og regjering bekreftet dette. Fylkesmannen, fylkeskommunen og flere av bøndenes organisasjoner har hatt en travel vår, sommer og høst i så måte. Det har underveis kommet på plass enkelte tiltak som hjelper i en vanskelig situasjon, men ikke på langt nær i et slikt omfang at bøndene eller fylkets politikere mener disse er tilstrekkelige. Skadeomfanget er etter deres mening så store at man må bruke ekstraordinære midler og lovverk for å redde næringa.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Som stortingsrepresentant Bakke-Jensen viser til, har jeg i brev av 01.11.10 til Stortinget redegjort for hva jeg har gjort i forbindelse med avlingsskadesituasjonen i Troms.

Jeg gjentar at jeg har stor forståelse for den vanskelige situasjonen mange bønder i Troms har kommet opp i som følge av svært store vinterskader på eng, og i tillegg en kald og nedbørrik sommer. Jeg fikk ved selvsyn bekreftet den vanskelige situasjonen under min befaring i Troms 7. oktober.

Situasjonen i Troms i år ble spesiell fordi skadeomfanget på eng ble så omfattende i et stort sammenhengende geografisk område. For å kunne få nok fôr til dyrene gjennom vinteren, må mange kjøpe grovfôr som må fraktes over lange avstander. Dette innebærer transportkostnader betydelig over det nivå som den gjeldende erstatningsordningen bygger på.

På mitt initiativ ble derfor partene i jordbruksoppgjøret anmodet om å vurdere mulige særskilte tiltak for Troms i år.

Dette ble fulgt opp ved at avtalepartene 03.09.10 vedtok å fravike det ordinære regelverket i avlingsskadeordningen og doble erstatningssatsen for avlingsskade i grovforproduksjon i Troms i år. Dette er beregnet å kunne gi bønder i Troms ril sammen 10 -15 mill. kroner ekstra i tillegg til det som følger av det ordinære regelverket.