Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:333 (2010-2011)
Innlevert: 18.11.2010
Sendt: 19.11.2010
Besvart: 30.11.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Hva har regjeringen gjort av konkrete tiltak vedrørende oppfølgingen av henvendelsen og etableringen av CERN-datasenter i Norge?

Begrunnelse

Teknisk Ukeblad 18.noveber 2010 har artikkel med følgende overskrift: "Slik glipper CERN-drømmen."
Finland seiler nå opp som en favoritt i forbindelse med etablering av CERN-datasenter.
FrP stilte spørsmål til Nærings- og handelsministeren, dokument 15:139 (2010-2011), om hva regjeringen og ikke minst statsråden hadde gjort i forbindelse med CERN saken.
Fornyings-, administrasjon- og kirkeministeren svarte at CERN-prosjektet er et interessant internasjonalt referanseprosjekt samt at statsråden er i dialog med berørte departement med tanke på å uttrykke norske myndigheters interesse for at denne type grønne datasentre lokaliseres i Norge. Det ble understreket at frist for tilbakemelding til CERN er innen utgangen av november 2010.
Viktige forutsetninger er offentlig delfinansiering for etablering av prosjektet, innflyttingsklare lokaliteter, dernest gode låne- og tilskuddsordninger for utvikling og drift av prosjektet.
Regjeringens manglende respons på henvendelsen medførte at konkurrerende fjellhallprosjekt vurderte å slå seg sammen og arbeide for å sikre at CERN sitt datesenterprosjekt ble sikret etablering i Norge.
Nå ser dette til å glippe grunnet regjeringens passive rolle.
FrP anser det som en vesentlig svekkelse at saken vedrørende henvendelsen fra CERN ikke er tillagt Nærings- og handelsministeren.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Jeg viser til mitt svar på spørsmål 139 fra representanten Nesvik.

CERN-prosjektet er et interessant internasjonalt referanseprosjekt, siden CERN er en meget viktig aktør i markedet for store datasentre. Det er et stort engasjement i saken i Norge og jeg er kjent med at ni ulike prosjekter vurderer å levere tilbud til CERN. Regjeringen er positiv til etablering av datasentre i Norge.

Som ansvarlig for regjeringens samordning av IT-politikken synes jeg det er meget interessant dersom en norsk aktør når opp i denne konkurransen og får huse datakapasitet for en internasjonal og tung aktør som CERN. CERN-prosjektet er som nevnt i forrige svar, et potensielt internasjonalt referanseprosjekt for norsk IKT-bransje.

Norske myndigheter har ikke mottatt direkte henvendelser fra CERN i saken utover det at CERN i juli i år formelt har anmodet medlemslandenes regjeringer om å uttrykke interesse for å bli vertsland for et nytt datasenter for CERN. I forbindelse med denne anmodningen ble det ikke framsatt noe konkret krav om finansielt bidrag fra aktuelle medlemsland. CERN vil forholde seg til tilbud fra industriaktører i medlemslandene i en anbudskonkurranse. CERN vil altså ikke forutsette at myndigheter i medlemslandene må involvere seg eller stille seg bak tilbudene. CERN har heller ikke bedt norske myndigheter om delfinansiering av prosjektet.

Teknisk Ukeblad skriver i artikkelen representanten viser til blant annet at et ”norsk tilbud til CERN vil i praksis måtte inneholde et element av offentlige subsidier”. Vi har vurdert mulige økonomiske bidrag, men vår vurdering er at direkte bidrag til aktuelle norske aktører er konkurransevridende og i strid med forbudet mot statsstøtte i EU/EØS-regelverket og således uaktuelt. Aktørene kan imidlertid benytte seg av det ordinære virkemiddelapparatet, herunder Innovasjon Norges og SIVAs ordinære virkemidler. Så vidt meg bekjent har Innovasjon Norge orientert aktørene om sine virkemidler og tilgjengelige rammer.

Regjeringen vil fremme Norge som vertsland overfor CERN. Dette vil vi gjøre med det første i brevs form.

I tillegg vil statssekretær Ravlum reise til Genève for å legge frem for CERNs ledelse fortrinnene ved etablering av dette datasenteret i Norge. Norsk IKT-bransje vil også være med i delegasjonen. Som grunnlag for å fremme norske interesser best mulig, har departementet mottatt innspill og synspunkter fra de aktuelle norske tilbydere på hvordan en bør argumentere for CERN slik at de velger Norge som lokasjon for sitt datasenter. Disse vil bli videreformidlet til CERNs ledelse ved det aktuelle besøket.