Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:355 (2010-2011)
Innlevert: 23.11.2010
Sendt: 23.11.2010
Besvart: 02.12.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til Dagens Næringsliv 22. november. I forbindelse med regjeringens strategi om at statelige etater skal legge ubearbeidet informasjon tilgjengelig for alle på like vilkår, så er Statens Kartverk fritatt for dette. Svært mange aktører og organisasjoner har protester mot dette fritaket.
Hva vil statsråden konkret gjøre for materialet hos Statens Kartverk blir tilgjengelig for alle aktører og når kan dette være gjennomført?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Statens Kartverk er ikke fritatt fra fellesføringen om tilgjengeliggjøring av offentlig informasjon, men en vesentlig del av deres datamateriale vil etter alt å dømme falle utenfor fellesføringens rekkevidde all den tid det er snakk om data som Kartverket har egeninntekter av i dag.

Fellesføringen fastslår at offentlige data, dvs. data det er offentlig innsyn i, på visse vilkår skal gjøres tilgjengelig i maskinlesbare formater. Et av vilkårene er at kostnadene ved tilgjengeliggjøring eller bortfall av inntekter ved salg, er beskjedne. Når det gjelder kart- og eiendomsinformasjon, følger det eksplisitt av forskriftene til offentlighetsloven at Statens kartverk kan ta betaling, inklusiv fortjeneste. Det har ikke vært hensikten med fellesføringen å gjøre endringer i gjeldende regelverk.

Denne fellesføringen er et første skritt. Den omfatter data det er lett og billig å tilgjengeliggjøre. Bakgrunnen for at vi har vedtatt denne fellesføringen er at vi trenger mer kunnskap og flere erfaringer knyttet til dette feltet. Disse får vi ved at data som er lett å gjøre tilgjengelig, blir lagt ut og vil kunne tas i bruk. Fellesføringen er begynnelsen på vårt arbeid med tilgjengeliggjøring av offentlige data for viderebruk.

Jeg er opptatt av at offentlige data skal gjøres tilgjengelig for viderebruk. Offentlige data er en viktig råvare for næringslivet, og kan bidra til innovasjon, sysselsetting og økte skatteinntekter, i tillegg til den nytten folk har av de nye tjenestene som blir utviklet. Jeg har blant annet fått igangsatt en utredning av verdiskapingspotensialet ved viderebruk av offentlige data. Denne utredningen skal etter planen foreligge tidlig i 2011.

Mitt departement er inne i en dialog med Miljøverndepartementet og Statens Kartverk om hvordan deres data gjøres tilgjengelig for viderebruk. Kartverket er inne i en stor omstillingsprosess nå som deres gamle distribusjonsavtaler blir byttet ut med nye. Det er både mitt og miljøvernministerens ønske at Kartverkets datamateriale skal gjøres tilgjengelig på en konstruktiv og effektiv måte for bruk i næringslivet og som grunnlag for næringsutvikling.