Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:363 (2010-2011)
Innlevert: 23.11.2010
Sendt: 24.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva vil statsråden gjøre for å sikre tilfredsstillende faglig vurdering og evaluering av forsøksvirksomheten i skolen generelt og av forsøkene innen norskfaget spesielt?

Begrunnelse

Etter det undertegnede erfarer er det generelt svært sparsomt med uavhengige faglige evalueringer av de ulike forsøkene som til en hver tid pågår i norsk skole. Særlig gjelder forsøk i norskfaget, spesielt forsøkene med én felleskarakter i VG1 og VG2 som skal dekke både nynorsk, bokmål og muntlige ferdigheter.
Til tross for at en uavhengig evaluering burde være en integrert del av en hver forsøksprosess har det vært flere tilfeller de siste årene der en slik evaluering ikke har funnet sted. Utdanningsdirektoratet har i tidligere brev til Nynorsklaget (06.06.08) understreket at de ikke har hatt tid til å evaluere forsøksvirksomheten i L97 og R94 ”på grunn av prioritering av andre arbeidsoppgåver”. Undertegnede finner dette svært underlig, og ønsker på denne bakgrunn en oppdatert oversikt over hvilke forsøk som per dags dato ikke har vært gjenstand for uavhengig evaluering.
Undertegnede er generelt positiv til forsøk og ser dette som en naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved skolene, men vil samtidig understreke at det er et krav at man også på uavhengig grunnlag evaluerer forsøkene som igangsettes. I motsatt fall vil forsøksinstituttet i norsk skole undergraves, og lett oppfattes som et redskap for særinteresser og ikke begrunnet ut fra pedagogiske hensyn.
Undertegnede mener derfor det er viktig å tydeliggjøre behovet for en uavhengig evaluering av hvert forsøk overfor Utdanningsdirektoratet, og at nye forsøk ikke bør innvilges med mindre man sikrer en slik evaluering. Statsråden bes spesielt kommentere dette i sitt svar.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Forsøksvirksomhet i skolen kan igangsettes fra sentralt nivå eller av skoleeier gjennom søknad om forsøk etter § 1-4 i opplæringsloven til Utdanningsdirektoratet eller til Fylkesmannen. Praksisen med å innvilge forsøk etter opplæringsloven § 1-4 ble strammet inn i forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet (Rundskriv Udir-3-2007) for å gjennomføre reformen før en åpnet for mange nye forsøk.

I hovedsak kan vi dele forsøksvirksomheten i sentralt initierte forsøk og lokalt initierte forsøk.

Sentralt initierte forsøk kjennetegnes ved:

- Forsøk innenfor avgrensede sentralt besluttede tema (ofte fag)

- Deltakelse etter søknad

- Samme tema prøves ut på et større antall skoler/kommuner

- Følgeevaluering er vanlig (finansiert av KD/Udir)

Det pågår for tiden flere forsøk som er initiert fra nasjonalt nivå:

• Fremmedspråk på 6.-7.trinn, forsøksperiode 2010-2012

I oppdragsbrevet om fremmedspråk på 6.-7.trinn fra departementet til direktoratet ble det presisert at forsøket med fremmedspråk skal evalueres. Direktoratet utlyste i juni 2010 evalueringsoppdraget og oppdraget er tildelt SINTEF. Evalueringen av forsøket er igangsatt. Gjennomføring og innhold skal evalueres fra oppstart til avslutning av forsøket. Evalueringen skal dokumentere lokale behov som bør vurderes i forbindelse med en eventuell nasjonal innføring av faget. Rapportering av foreløpige funn skal gi grunnlag for dialog og kunne bidra til eventuelle justeringer på ulike nivåer i forsøket.

- Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet, forsøksperiode 2009-2013

Forsøket startet 2009 – 2010 med pilotering på 16 skoler i fem kommuner og ble evaluert av Uni Rokkansenteret. Rapporten ble offentliggjort i september 2010.

Forsøket er utvidet fra og med høsten 2010 og omfatter til sammen 133 skoler. NOVA har fått oppdraget med følgeforskning av forsøket. Det vil i perioden foreligge to delrapporter, en statusrapport og en sluttrapport.

- Praksisbrev i videregående opplæring

Forsøk med praksisbrev startet opp i Akershus fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune skoleåret 2007/08. Fra og med skoleåret 2008/09 fikk alle fylkeskommuner mulighet til å delta i forsøk med praksisbrev. Praksisbrevordningen vektlegger praktisk opplæring i to år i videregående opplæring, og avsluttes med en praksisbrevprøve. Hensikten er å prøve ut ordningen og høste erfaringer fra denne. Forsøket evalueres av NIFU STEP.

- Modellforsøk - bedre sammenheng (2009–2012). Det skal prøves ut tre modeller for

en god sammenheng mellom skolen og skolefritidsordningen (SFO). Innholdet i den utvidete skoledagen er både faglig styrking, leksehjelp, fysisk aktivitet og sunne måltid. Totalt deltar ni skoler i prosjektet i 2010. Prosjektet evalueres av Rambøll.

- Gjennomgående dokumentasjonsordning i fag- og yrkesopplæringen.

Utprøvingen av flere modeller for gjennomgående dokumentasjonsordninger skal foregå skoleåret 2010 - 2011 i Vgl, Vg2 og Vg3 (læretid i bedrift). Dersom ett eller flere fylker ønsker å prøve ut modeller som forutsetter at det gjøres unntak fra opplæringsloven med forskrifter, skal fylkeskommunen søke Utdanningsdirektoratet om forsøk etter § 1-4. Utprøvingen skal evalueres av eksternt miljø.

Lokalt initierte forsøk:

Forsøk initiert fra lokalt nivå vil ikke ha de samme kravene til dokumentasjon/evaluering som sentralt initierte forsøk. Disse forsøkene finansieres av kommunen/skolen.

En karakter i norskfaget

Forsøk med én karakter i norskfaget som representanten Skei Grande refererer til, er et lokalt initiert forsøk. Dette forsøket er innvilget for Vg1 og Vg2 på Fana gymnas og Kongsbakken vgs. for perioden 2010-2012 på følgende vilkår:

- Forsøksordningen med én karakter i norsk blir avgrenset til ett årskull; elevene som starter Vg1 på utdanningsprogrammene studiespesialiserende og musikk, dans og drama ved videregående skole høsten 2010.

- Elevene må få grundig informasjon om ordningen og den skal være frivillig.

- En kortfattet rapport om erfaringene fra det første forsøksåret skal sendes Utdanningsdirektoratet innen 1.9.2011, der også representanter fra en ekstern skole eller fylkeskommune tar del.

Fana gymnas har gjennomført forsøk med én karakter i norskfaget for skoleåret 2009-2010. Da Hordaland fylkeskommune søkte om å fortsette forsøket på Fana gymnas fra høsten 2010 for Vg1, la de ved en enkel rapport som konkluderte med at forsøket var vellykket, bl.a. av følgende grunner:

- Lærerne fikk mer tid til de enkelte delene av faget når de ikke måtte legge til rette for stadig nye vurderingssituasjoner for å sikre karaktergrunnlag i tre disipliner.

- Det ga mulighet for mer prosessorientert skriving og til å kombinere deler av faget på nye måter.

- Det ble enklere å vurdere sammensatte tekster (som sorterer under både skriftlig og muntlig).

- Sidemålet går inn i helheten i faget slik kompetansemål legger opp til.

Utdanningsdirektoratet godkjente videreføringen av forsøket for perioden 2010-2012 med den begrunnelsen at det er av interesse at flere lærere og elever deltar for å få et større erfaringsgrunnlag.

Jeg er enig i at det er et viktig hovedprinsipp at forsøk skal følges opp av evaluering og derfor er dette et kjennetegn ved de sentralt initierte forsøkene. Samtidig er det viktig at også lokalt nivå kan ta initiativ til forsøksvirksomhet. For strenge krav til ekstern evaluering av lokale forsøk vil være kostnadskrevende og trolig redusere antallet søknader om forsøk. Derfor har vi ikke like strenge krav til evaluering for lokalt initierte forsøk.