Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:381 (2010-2011)
Innlevert: 26.11.2010
Sendt: 26.11.2010
Besvart: 08.12.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Hydro har nylig åpnet aluminiumsverk i Qatar. Statkraft bygger gasskraftverk i Tyskland. Samtidig får blir store industriaktører møtt med avventende holdning når man vil etablere ny industrivirksomhet i Norge, foreksempel Ironman-prosjektet og Alcoas aluminiumsprosjekt.
Hvilke incentiver eller tiltak har statsråden i sin verktøykasse for å lokke utenlandsk industriell kapital til Norge?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Norsk næringsliv har et betydelig innslag av utenlandsk eierskap, både industrielt og finansielt. Dette bidrar til å supplere innenlandske eiermiljøer, og gir næringslivet tilgang til et bredere spekter av ressurser og nettverk. Jeg ser det derfor som viktig at utenlandske industrielle aktører oppfatter Norge som et attraktivt vertsland, og er villige til å investere i utvikling av næringsaktivitet.

Det er en rekke faktorer som kan trekke investeringer til Norge. Forhold som er viktige for de fleste utenlandske aktører er stabile makroøkonomiske, politiske og juridiske rammebetingelser. Andre utløsende faktorer kan være til råvarer, markeder, infrastruktur og kompetanse.

Det internasjonale erfaringsgrunnlaget viser at avansert næringsvirksomhet i økende grad søker seg mot miljøer som tilbyr høyt utdannet arbeidskraft med lang erfaring fra annen kunnskapsintensiv virksomhet, spesialiserte forsknings- og utdanningsinstitusjoner samt gode offentlige rammebetingelser for investeringer i utvikling av nye produkter og produksjonsprosesser. Forbedringer av de generelle rammevilkårene for et kunnskapsbasert næringsliv, kombinert med markedsføring av disse gjennom utadrettet politisk og forvaltningsmessig arbeid, representerer derfor et betydelig incentiv overfor utenlandske industrielle aktører som søker nettopp slike rammebetingelser.

Regjeringen har ellers nylig gjennomført tiltak for å bedre den langsiktige krafttilgangen, og vi vil bl.a. etablere en omfattende garantiordning for kraftkjøp i norsk industri. Rammen for den nye ordningen er 20 mrd. kroner. De myndighetsbestemte rammevilkårene på klimaområdet er tilsvarende viktige for industrivirksomhet i Norge, og regjeringen er opptatt av å beholde og utvikle miljø- og energieffektiv industri i Norge parallelt med utviklingen av klimavirkemidlene.

Gjennom å fokusere på tiltrekningsfaktorer og ordninger som skal fremme innovasjon og etablering i næringslivet generelt elimineres behovet for ekstraordinære tiltak direkte rettet mot utenlandske industrielle aktører. Slike direkte tiltak vil i mange tilfeller også være i strid med statstøtteregelverket. Like viktig er det at denne typen støtte medfører en fare for at knappe ressurser, for eksempel kompetent arbeidskraft, vil ha bedre alternativanvendelser.