Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:398 (2010-2011)
Innlevert: 30.11.2010
Sendt: 01.12.2010
Besvart: 07.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Hva er årsaken til at denne pasientgruppen eventuelt ikke får tilbud om pasientreise til utlandet på linje med andre revmatiske sykdommer, og vil statsråden evt. vurdere en gjennomgang for å sikre også denne gruppen et bedre tilbud?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at pasienter som har den revmatiske sykdommen fibromyalgi, ikke får tilbud om helsereiser til utlandet til tross for at det blir hevdet at denne sykdomsgruppen ville hatt nytte av det.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ordningen med behandlingsreiser til utlandet, jf statsbudsjettets kap. 733. post 70, er et supplement til helsetilbudet i Norge, og omfatter tilbud til pasienter med revmatiske lidelser, pasienter med psoriasis, pasienter med senskader etter poliomyelitt, barn og ungdom med astma og lungesykdommer, samt barn med atopisk eksem. Største pasientgruppe har i mange år vært mennesker med revmatiske sykdommer.

Flere pasientgrupper har de senere år fremmet ønsker om å bli inkludert i ordningen, bl.a. pasienter med MS, pasienter med nevromuskulære sykdommer, pasienter med fibromyalgi og pasienter med ichtyose (hudsykdom). Samtidig har det fra grupper som i dag er inkludert i ordningen kommet krav om å utvide tilbudet til flere i egen pasientgruppe.

Ordningen med behandlingsreiser har hittil ikke vært evaluert. Som nevnt i Prop. 1 S (2010-2011), legges det derfor opp til en samlet evaluering av ordningen i løpet av 2011. I påvente av resultatene fra evalueringen vil det ikke bli foretatt endringer når det gjelder målgrupper for ordningen.