Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:399 (2010-2011)
Innlevert: 30.11.2010
Sendt: 01.12.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 10.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Vil statsråden vurdere å endre lovverket slik at besittelse og bruk av anabole steroider blir forbudt?

Begrunnelse

Stadig flere unge benytter seg av anabole steroider også i Norge. Dette er en skremmende utvikling som krever mange virkemiddel for å snu, og det er etter mitt syn nødvendig med en bred bekjempelse av dette problemet. Etter hva jeg får opplyst er det i dag mange foreldre som kjemper en kamp i sine egne hjem for å hindre sine barn og bruke dette, men som stadig blir møtt med argumentasjon om at stoffer er tillatt å bruke og følgelig ikke kan være særlig skadelig. For over 1 år siden lovet regjeringen å komme tilbake med en vurdering av dette ved " en passelig anledning." Jeg mener i likhet med Anti-Doping Norge at det er behov for å kriminalisere all besittelse og bruk av anabole steroider, dersom man skal klare å snu denne utviklingen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Justisministeren har oversendt spørsmålet til meg, siden ansvaret for doping utenfor den organiserte idretten er lagt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Spørsmålet om å kriminalisere bruk av dopingmidler har vært reist flere ganger.

I forbindelse med revidering av straffeloven i 2008 ble et forbud mot bruk, erverv og besittelse av dopingmidler vurdert. I Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) foreslo Regjeringen at dette ikke skulle tas inn i ny straffelov, siden man ikke fant en så klar årsakssammenheng mellom bruk av testosteron og anabole steroider og vold og aggressiv atferd at det begrunner kriminalisering. Regjeringen gikk i stedet inn for å vurdere å innta et eventuelt forbud i legemiddelloven og komme tilbake til spørsmålet ved en passende anledning. Stortinget sluttet seg til dette forslaget ved behandlingen av proposisjonen.

Utfordringene knyttet til doping er sammensatte og må møtes med flere virkemidler og kan ikke isoleres til et spørsmål om kriminalisering. Jeg legger opp til at dopingspørsmålet skal omhandles i stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikken som blir lagt fram i løpet av 2011. I dette arbeidet vil jeg involvere sentrale aktører for å få belyst omfang og vurdert ulike tiltak som antas ha best effekt. Vi vil også se på hvordan det er regulert i andre land – hovedsakelig de nordiske – og dra veksel på erfaringer de har. Jeg vil i denne sammenheng også komme nærmere tilbake til en vurdering av spørsmålet om kriminalisering.