Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:408 (2010-2011)
Innlevert: 01.12.2010
Sendt: 02.12.2010
Besvart: 08.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Kan statsråden bekrefte at det ikke foregår voldtekter av innsatte i varetekt/fengsel, selv om disse er under oppsyn?

Begrunnelse

Norge er et land hvor rettsikkerhet og den enkeltes trygghet er bærende grunnelementer i folks hverdag. Det gjelder også for personer som av ulike grunner sitter i varetekt/fengsel. Når det offentlige overtar ansvaret for den enkeltes daglige opphold og er under oppsyn, er det viktig at den innsatte kan føle seg trygg i forhold til at ny kriminalitet ikke skal bli begått innenfor murene. Dette gjelder fysisk og psykisk vold, utpressing, prostitusjon, narkotikahandel og voldtekt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Av straffegjennomføringslovens § 2 fremgår at straffen skal gjennomføres på en måte som motvirker nye straffbare handlinger. Kriminalomsorgen arbeider systematisk for å sikre at straff gjennomføres på en betryggende måte for samfunnet, innsatte, domfelte og tilsatte. Ved å vektlegge mellommenneskelige relasjoner mellom tilsatte og innsatte/domfelte og systematiske former for samhandling, søker kriminalomsorgen å oppnå oversikt og kontroll med avdelingsmiljøet. Dette gir en bedre oversikt enn det man kan oppnå ved bare å gjennomføre statiske kontroller.

Jeg mener man har en betryggende straffegjennomføring. En klimaundersøkelse gjennomført blant innsatte i fengsler med høyt sikkerhetsnivå i 2007 tyder også på det. Av undersøkelsen fremgår at dimensjonen “ innsattes personlige sikkerhet” fikk en av de tre mest positive skårene.

Videre vil jeg vise til brev datert 01.12.2010 til Stortingets president, som svar på spørsmål nr. 367 fra stortingsrepresentant Åse Michaelsen. I brevet ble det vist til en anmeldelse som for tiden er til behandling i Hordaland politidistrikt.

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) har sendt en henvendelse til alle kriminalomsorgsregionene og spurt om det har blitt foretatt anmeldelse av mulige seksuelle overgrep, herunder voldtekt av innsatte eller domfelt i løpet av de to siste årene. Regionene har blitt bedt om å forelegge spørsmålet for sine lokale enheter.

Pr. 06.12. 2010 er det, for uten anmeldelsen som for tiden er til behandling ved Hordaland politidistrikt, rapportert om et tilfelle i løpet av de to siste årene. I følge kriminalomsorgen region sørvest ble det i 2009 anmeldt et tilfelle der en innsatt hevdet å ha blitt seksuelt utnyttet av en annen innsatt. Saken ble etterforsket og henlagt.