Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:415 (2010-2011)
Innlevert: 01.12.2010
Sendt: 02.12.2010
Besvart: 20.12.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Departementet har en overordnet styring av Enova og Energifondet. Det politiske målet for vindkraft var 3 TWH innen 2010, men Enova har ikke innfridd målet. Årsaksforklaringen er at vindkraft gir lite strøm pr. støttekrone, og at man dermed får mer energi for pengene i andre tiltak.
Mener statsråden Enova har gjort en god eller dårlig jobb for skattebetalerne når de ikke har gjennomført Vindkraftmålet, og står Enova fritt til å overprøve uttalte politiske målsetninger basert på egne kost/nytte-analyser?

Begrunnelse

Det vises til statsrådens svar på Dokument nr. 15:197 (2010-2011)
Statsråden skriver at:

"De langsiktige målene er sentrale, og Enova utvikler selv programmer og prioriterer midlene slik at målene nås på en mest mulig effektiv måte. Det har vært satt et resultatmål på 3 TWh/år vindkraft innen utgangen av 2010. Dette resultatmålet er styrende for Enovas satsing på området. Målet går ut ved utgangen av 2010. I statsbudsjettet for 2010 informerte jeg om at overnevnte mål ikke ville bli nådd."

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det ble presentert en evaluering av Enova i Statsbudsjettets del III, kapittel 8. Her er det gitt en nærme vurdering av Enovas arbeid med vindkraft:

”I Prop. 1 S (2009-2010) går det fram at vindkraftmålet innan 2010 ikkje blir nådd. Det er fleire årsaker til det. Den viktige tidlege opptrappingsfasen var prega av avgrensa midlar og få selskap med erfaring frå vindkraft i Noreg. Kostnadane sank ikkje som ein hadde venta. Bransjen har brukt tid på å hauste erfaringar.

I perioden 2002-2005 vart det tildelt støtte til fleire store vindkraftprosjekt som ikkje vart gjennomførte. Dette var anten fordi støtta var for låg eller fordi aktørane ikkje hadde tilstrekkeleg gjennomføringsevne. I perioden 2006-2007 var det uvisse rundt framtidige verkemiddel for vindkraft og gradvis aukande kostnader. Frå 2008 har det vore høge kostnader kombinert med eit fall i kraftprisen. I 2010 var det ein svak auke i kraftpris og fall i investeringskostnader. Dette bidro til at støttenivået fall noko, men vindkraft krev framleis mykje støtte.

Etter departementet si vurdering var det eit godt trekk av Enova å stramme inn vindkraftkriteria frå 2008. Vindkraftmålet har fungert som ein effektiv skranke for Enovas prioriteringar av midlar i Energifondet. Departementet si erfaring er at det vil krevje betydelege budsjett og ein tydeleg og langsiktig strategi for å løfte fram større volum vindkraft.”

Siden 2008 er det tildelt over 2 mrd kroner til 9 vindkraftprosjekter etter nye og stramme kriterier. Jeg mener det har bidratt til en sterk realitetsorientering av vindkraftbransjen, slik at de er klare for å gjennomføre flere prosjekter med støtte fra det pliktige el-sertifikatmarkedet.