Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:414 (2010-2011)
Innlevert: 01.12.2010
Sendt: 02.12.2010
Besvart: 14.12.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Regjeringen har i praksis skrinlagt CO2-rensing på Kårstø, samtidig som Mongstad rensing er utsatt til tidligst 2018. Begge prosjektene var forutsatt gjennomført innen 2020 i Klimakurs fremskrivninger. SVs Snorre Valen sier til Aftenposten 07.10.10 at han ikke tror regjeringen vil klare å redusere utslippene den har forpliktet seg til i Stortingets klimaforlik dersom Kårstø-rensingen droppes.
Deler statsråden dette synet?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I henhold til klimaforliket med Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre er det realistisk å ha et mål om å redusere de innenlandske utslippene med 15-17 millioner tonn innen 2020 i forhold til referansebanene slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert. Dette målet står ved lag.

Klimakurrapporten presenterer en oppdatert referansebane blant annet basert på perspektivmeldingen. I referansebanen er det lagt til grunn en videreføring av dagens virkemiddelbruk i miljøpolitikken. Klimakurrapporten gjør detaljert rede for hva som er inkludert og ikke inkludert i utslippsframskrivningene. Der står det:

”Det er lagt inn effekt av fangst og lagring av CO2 fra kraftvarmeverket på Mongstad og for reduserte utslipp fra Kårstø”.

Klimamålet gjelder for innenlandske utslippsreduksjoner i 2020. Det er de samlede nasjonale utslippsreduksjoner som vil bestemme måloppnåelsen.

CO2-håndtering på Kårstø vurderes opp mot andre klimatiltak i regjeringens arbeid med en melding til Stortinget om klimapolitikken.