Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:409 (2010-2011)
Innlevert: 01.12.2010
Sendt: 02.12.2010
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 14.12.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Global etterspørsel etter protein er høy og økende. Det er mulig å produsere protein gjennom prosessering av naturgass. Slikt gassbasert protein kan produseres uavhengig av klimatiske forhold og årstider, og være spesielt attraktiv for dyremat, både husdyr og oppdrettsfisk. Dette arbeidet krever dog både fortsatt forskningsarbeid så vel som stimulans til grundervirksomhet.
Hvilken tilnærming har regjeringen for å øke slik verdiskapning?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Programmet Gassmaks i Norges forskningsrad er opprettet med overordnet mal å bidra til økt verdiskaping gjennom industriell foredling av naturgass. Programmet er ment å legge et forskningsbasert grunnlag for en miljømessig forsvarlig utnyttelse av norske naturgassressurser. Brukerstyrte prosjekter har de senere år fått en større plass i programmet, noe som har medført at programmet i økende grad er innrettet for å stimulere til næringsutvikling og verdiskaping. Regjeringen foreslår videre i sin budsjettproposisjon for 2011 at brukerstyrte prosjekter fortsatt skal prioriteres i kommende utlysninger under programmet. Programmet hadde ved utgangen av 2009 totalt 30 løpende prosjekter, bl.a. innenfor bruk av gass ved utnyttelse av malm- og mineralforekomster uten utslipp av CO2. I 2009 ble to nye brukerstyrte innovasjonsprosjekter og seks forprosjekter startet opp. De nye prosjektene er alle næringsrettede, i tråd med føringer om at programmet over tid skal ha en større andel næringsrelevante prosjekter i sin portefølje. Norges forskningsråd har vært involvert i prosjekter vedrørende produksjon av proteiner fra naturgass helt siden 1990. Fra 2007 har Forskningsrådet, innenfor rammen av ovennevnte program, støttet to prosjekter med relevans for produksjon av næringsmidler fra naturgass. Når det gjelder støtte til etablerervirksomhet for øvrig er det naturlig for meg å vise til de virkemidlene i Innovasjon Norge og i Forskningsrådet som er innrettet mot dette formålet. Her kan bl.a. Fornyprogrammet under Norges forskningsråd nevnes, etablererstipendordningen under Innovasjon Norge, samt såkornordningen under samme selskap.