Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:417 (2010-2011)
Innlevert: 01.12.2010
Sendt: 02.12.2010
Besvart: 09.12.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): VG har de siste uker omtalt dårlig oppslutning om klimakvotekjøp for flyreiser. Miljøvernministeren har kommentert saken og sagt han ikke har stor tro på ordningen. Likevel foreslår regjeringen å videreføre ordningen i statsbudsjettet 2011. Regjeringen har samtidig meldt at de vil innføre tvungent kvotekjøp for flyreiser.
Vil finansministeren sikre at man unngår dobbeltbeskatning ved å fjerne CO2-avgiften på de samme flyreisene?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg vil først vise til skriftlige spørsmål til miljøvernminister Solheim fra Ketil Solvik-Olsen, som ble besvart i Stortinget 17. november i år.

Det norske systemet for handel med klimagasskvoter har vært en integrert del av EUs system for kvotehandel siden 2008. Kvotesystemet omfatter nå stasjonære virksomheter, men EU har besluttet at også utslipp fra luftfart skal være en del av kvotesystemet fra 2012. Regjeringen har ved flere anledninger uttalt at den ønsker et bredt internasjonalt kvotesystem og at flest mulig land og sektorer som luftfart og skipsfart skal omfattes. Vi arbeider blant annet for at klimagassutslippene fra internasjonal luftfart og sjøfart skal omfattes av klimapolitiske virkemidler. Det er derfor naturlig at Norge deltar i EUs kvotesystem også for luftfart. Et forslag til gjennomføring av direktivet i norsk rett er sendt på høring.

EUs kvotesystem omfatter utslipp fra alle luftfartøysoperatører som flyr til og fra EU-lufthavner, uavhengig av operatørens opprinnelsesland. I Norge har vi i dag CO2-avgift på drivstoff ved tanking til bruk i innenriks luftfart. Når dette utslippet blir omfattet av kvotesystemet fra 2012, er det derfor naturlig at vi vurderer hva vi skal gjøre med avgiften.

I det allerede nevnte høringsnotatet går det fram at Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om CO2-avgiften på mineralolje til bruk i innenriks luftfart i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2012. I denne vurderingen vil argumenter mot dobbeltbeskatning og virkningen på den samlede karbonprisen for innenriks luftfart bli vurdert. Det er imidlertid litt tidlig å konkludere med hva som eventuelt vil skje med CO2-avgiften for luftfarten. Regjeringen vil komme tilbake til dette i budsjettet for 2012 etter en samlet vurdering, basert på blant annet innspill fra høringsrunden og klimapolitiske og budsjettmessige hensyn.