Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:416 (2010-2011)
Innlevert: 01.12.2010
Sendt: 02.12.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 10.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Eg viser til vedteken samhandlingsreform, som skal trå i kraft frå 01.01.2012. Eg registrerar at det kjem fram stor usikkerheit, både hos lokalpolitikarar og byråkratar rundt omkring i landet angåande gjennomføring av reforma.
På kva tidpunkt er forskriftene ferdig frå departementet, slik at kommunane får innsyn i både dei økonomiske og faglege ressursar som dei må få på plass for å gjennomføre reforma?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Spørsmålet gjelder ikrafttreden av samhandlingsreformen og vil derfor bli besvart av meg.

Som representanten viser til, er det lagt opp til implementering av samhandlingsreformen fra 1. januar 2012. I den forbindelse har departementet sendt på høring forslag til ny folkehelselov og forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Begge lovforslagene har høringsfrist 18. januar 2011.

Etter at høringen er gjennomført, tar jeg sikte på å fremme nødvendige lovproposisjoner for Stortinget slik at disse kan bli behandlet våren 2011. Samtidig med lovproposisjonene vil også Nasjonal helse- og omsorgsplan bli fremmet for Stortinget i form av en egen stortingsmelding. Konsekvensene for kommunen, herunder det økonomiske opplegget for 2012, vil også bli omtalt i Kommuneproposisjonen 2012.

Stortingets behandling av proposisjonene og meldingen vil danne grunnlaget for implementering og gjennomføring av samhandlingsreformen.

De lovforslag som nå er på høring, forutsetter at en rekke forskrifter er på plass før lovene kan tre i kraft. I noen tilfeller vil det være behov for å utarbeide nye forskrifter, for eksempel forskrift om kommunal medfinansiering, forskrift om kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter og forskrift om kommunene og fylkeskommunenes oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. I andre tilfeller vil det kun være behov for endringer i allerede eksisterende forskrifter gitt med hjemmel i blant annet kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven, for eksempel forskrift om fastlegeordningen.

Etter at Stortinget har behandlet lovproposisjonene og meldingen, vil forslag til nye forskrifter og forskriftsendringer bli sendt på høring. I tråd med ovennevnte tar jeg sikte på å fastsette nødvendige forskrifter og forskriftsendringer slik at disse kan tre i kraft samtidig med lovene, altså 1. januar 2012.