Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:422 (2010-2011)
Innlevert: 02.12.2010
Sendt: 03.12.2010
Besvart: 09.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hvordan kan statsråden godta at hensynet til fortgang i en straffesak går foran det å få belyse saken fullstendig?

Begrunnelse

Gulating lagmannsrett behandlet i juli en sak om en babymishandler som fikk redusert straffeutmåling fordi sakkyndigrapporten ikke ble sluttbehandlet i tide. Jeg er kjent med at det er store samarbeidsproblemer innen psykiatrisk gruppe i rettsmedisinsk kommisjon, som har resultert i at lederen gikk av i forrige uke samt at det nå har hopet seg opp over 50 saker som skulle ha vært behandlet. Rettsmedisinske kommisjon frykter at denne akutte krisen skal få alvorlige konsekvenser i rettsapparatet. Dette er en skandale.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I begrunnelsen for spørsmålet nevnes en konkret sak, og jeg vil derfor innledningsvis understreke at domstolene har en fri og uavhengig stilling og at jeg ikke kan kommentere enkeltsaker som behandles der.

Det følger av straffeprosessloven § 294 at retten skal

"våke over at saken blir fullstendig opplyst".

Retten har dermed en selvstendig plikt til å sørge for nødvendig bevisførsel og må eventuelt utsette saken dersom den ikke er tilstrekkelig opplyst. Hensynet til sakens opplysning tilsier imidlertid også effektiv saksbehandling, fordi straffesaker ofte er avhengige av bevis som svekkes ettersom tiden går.

Når det gjelder psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon, som nevnes i begrunnelsen for spørsmålet, har som kjent tidligere leder, Synne Sørheim, trukket seg med øyeblikkelig virkning. Justisdepartementet arbeider med å få på plass en ny leder så fort som mulig.