Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:444 (2010-2011)
Innlevert: 03.12.2010
Sendt: 06.12.2010
Besvart: 14.12.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hvilket stortingsvedtak henviser regjeringen til når forutsetningene for å innlemme utbyggingsprosjekter av sykehjemsplasser, som startet før 1. januar 2007 endres, og disse ikke defineres under ny tilskuddsordning?

Begrunnelse

I 2006 varslet Stortinget og regjeringen i sammenheng med stortingsmeldingen "Mestring, muligheter og mening - fremtidas omsorgsutfordringer" at et nytt investeringstilskudd til sykehjems- og omsorgsboliger ville bli etablert. Det skulle legge til rette for en langsiktig planlegging og investering i den kommunale omsorgstjenesten.
Storting og regjering uttrykte i kommuneproposisjonen og nasjonal-/statsbudsjettet 2007-2008 at de ville komme tilbake til den konkrete innretningen av ordningen i nasjonal-/statsbudsjettet for 2008-2009. Det skulle like fullt ikke være i veien for at kommuner startet opp prosjekter før tilskuddsystemet var endelig utformet og vedtatt. I St.prp.nr.1 (2007-2008) fra HOD står det: "Det nye investeringstilskuddet avløser de særskilte tilskuddene knyttet til Handlingsplanen for eldreomsorgen og opptrappingsplanen for psykisk helse, og er i tråd med de signaler som ble gitt fra Regjeringen Stoltenberg I allerede i 2001.
Rakkestad er en av de kommunene som tok disse signalene fra Storting/Regjering på alvor og startet bygging av 15 nye sykehjemsplasser høsten 2006 med ferdigstillelse august 2007. Tross det fikk kommunen avslag fra Husbanken på investeringstilskudd under henvisning til at byggestart hadde skjedd før årsskiftet. I desember 2008 var Rakkestad kommune i møte med KRD og HOD og de ble muntlig lovet at Rakkestad kommune ville bli definert under den nye ordningen i tråd med de signaler som hadde kommet fra Storting/Regjering. Etter gjentatte purringer på en skriftlig bekreftelse fikk så kommunen beskjed om at saken var oversendt finansdepartementet som frarådet at Rakkestad kommune fikk investeringstilskudd til sine 15 sykehjemsplasser da de totale konsekvensene var beregnet til 150 millioner for kommunesektoren. Dette fremkom i et regjeringsnotat som regjeringen tok til etterretning.
Undertegnede har problemer med å kunne se at et notat fra finansdepartementet skal kunne sette til side Stortingets og Regjeringens uttalte intensjoner. Undertegnede har heller ikke lykkes med å finne noe Stortingsvedtak som har endret forutsetningene. Det er derfor av interesse å få klarhet i hva som gjør at regjeringen kan gå i mot at kommuner som er i Rakkestad sin situasjon ikke defineres under ny tilskuddsordning og på hvilken måte en slik endring i forutsetningene er kommunisert ut til landets kommuner.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser ble varslet i St.meld. nr. 25 (2005-2006) og vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2008, jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) Kommunal- og regionaldepartementet. Ordningen er ikke en direkte videreføring av de tidligere tilskuddsordningene under handlingsplan for eldreomsorgen og opptrappingsplan for psykisk helse. I St.meld. nr. 25 (2005-2006), som ble lagt fram høsten 2006, framgår det at de nevnte handlingsplanene var avsluttet og at dette innebar at Husbanken på dette tidspunktet ikke hadde ordninger som stimulerte til bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Kommunene måtte finansiere hele investeringskostnaden innenfor frie inntekter, gjennom brukerbetaling og husleie.

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av omsorgsboliger og sykehjemsplasser slik at målet om bygging og renovering av 12 000 heldøgns omsorgsplasser nås innen år 2015. De årlige bevilgningene og tilsagnsrammene som vedtas for tilskuddet er knyttet til måltallet for utbyggingen. Dersom øremerkede tilskudd, som investeringstilskuddet, gis tilbakevirkende kraft for en lengre periode bakover i tid, vil det ikke bidra til økt aktivitet som forutsatt. Dette vil isteden føre til at måloppnåelsen reduseres. Det er også slik at overgangsordninger på et område kan få presedensvirkninger for andre øremerkede tilskuddsordninger.

Kommuner som ville sette i gang byggeprosjekter før investeringstilskuddet trådte i kraft i 2008, fikk imidlertid anledning til å søke om tilskudd etterskuddsvis. Denne overgangsordningen ble lagt fram for Stortinget i St.prp. nr. 67 (2006-2007) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008. Søknadene skulle undergis samme prioritering og behandling som andre søknader, og det ville ikke bli gitt forhåndsgaranti om tilskudd. I St.prp. nr. 1 (2008-2009) Kommunal- og regionaldepartementet, framgår det at overgangsordningen gjaldt for prosjekter som ble igangsatt i 2007. Det ble videre sagt at ordinære søknader om tilskudd ikke ville bli registrert i Husbanken før tilskuddsordningen ble etablert i 2008, og at søknadene fra 2007 ville bli behandlet på linje med andre søknader.

Grunnen til at denne overgangsordningen ble innført, var å forhindre at kommunene utsatte byggeprosjekter i påvente av den varslede tilskuddsordningen, og at en derved fikk en smidig start på den nye ordningen. Kommunene ble orientert om overgangsordningen av Husbanken våren 2007.

Rakkestad kommune satte i gang byggingen av sykehjem før 2007 og prosjektet var ferdig før 2008. Regjeringens vurdering er at hensynet til ny aktivitet i tråd med forutsetningene for ordningen går foran hensynet til å kompensere for tiltak som ble startet opp før 2007.

Det foreligger ikke eksplisitte romertallsvedtak/stortingsvedtak verken for overgangsordningen for prosjekter som ble planlagt eller igangsatt i 2007, eller at prosjekter som ble igangsatt tidligere ikke skulle komme inn under investeringstilskuddet. Saken er omtalt i budsjettproposisjoner og kommuneproposisjonen for 2008. Behandlingen av Rakkestad kommune er i samsvar med omtalen i disse dokumentene.

Når det gjelder Rakkestad kommunes kontakt med Kommunal- og regionaldepartementet, vil jeg opplyse om at det fra departementets side ikke ble gitt lovnader om at kommunen ville komme inn under det nye investeringstilskuddet.