Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:463 (2010-2011)
Innlevert: 06.12.2010
Sendt: 06.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Nærings - og handelsdepartementet har meddelt at regjeringen vil styrke egenkapitalen i Statkraft med 14 mrd. kr. Ifølge Statkraft betyr det en investeringsramme på 82 mrd. kroner (pga. lån). Av de 82 mrd. skal 25 % (20,5 mrd. kr) investeres i Norge.
Mener finansministeren at norsk økonomi vil være uberørt av statlige investeringer på 20,5 mrd kroner utover regjeringens budsjett, eller mener han at det kan få uheldige konsekvenser som økt press i norsk økonomi som økt inflasjon, økt rente osv.?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen vil styrke egenkapitalen i Statkraft med 14 milliarder kroner. Statkraft kan med dette realisere en investeringsplan på om lag 82 milliarder kroner, hvorav om lag 25 pst. er planlagt i Norge. Planen for de nye investeringene er i sin helhet knyttet til satsing på miljøvennlig fornybar energi i Norge og internasjonalt.

Forslaget avslutter en lang prosess om de videre rammene for selskapet som går tilbake til styrets anmodning fra februar 2009 om en styrking av kapitalsituasjonen i selskapet.

Med bakgrunn i en ny vurdering av kapitalbehovet ba styret om et kapitalinnskudd på 14 milliarder kroner. Kapitalinnskuddet følger opp ambisjonen fra Soria-Moria-II-erklæringen om at Statkraft skal videreutvikles som en motor innen fornybar energi.

Staten har eierandeler i flere selskaper. Det er styrene i selskapene som vedtar ulike disposisjoner i selskapene. Som det fremgår av St.meld. nr. 13 (2006-2007) har staten utformet egne hovedprinsipper for godt eierskap. Disse prinsippene retter seg mot alle statlige selskaper enten de er heleide eller deleide. Dette er prinsipper som er i tråd med allment aksepterte eierstyringsprinsipper.

Investeringer utført i selskaper der staten har eierinteresser inngår ikke i statsbudsjettets utgifter. De investeringene Statkraft vil foreta i Norge som følge av kapitalutvidelsen vil være en del av de samlede foretaksinvesteringene i norsk økonomi. Finansdepartementets anslag for utviklingen i foretaksinvesteringene i de årlige budsjettdokumentene støtter seg bl.a. på innspill fra fagdepartementene og på investeringstellinger utført av Statistisk sentralbyrå. Effekten av ulike investeringsprosjekter på aktivitet og sysselsetting i fastlandsøkonomien vil bl.a. avhenge av importinnholdet i de enkelte prosjektene.

Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken. Handlingsregelen legger til rette for en gradvis og forutsigbar innfasing av oljeinntektene i norsk økonomi til et nivå som er opprettholdbart over tid. Samtidig åpnes det for at man skal tilpasse bruken av inntektene til den økonomiske situasjonen. Finanspolitikken må virke sammen med pengepolitikken for å stabilisere den økonomiske utviklingen. Anslag for investeringer i foretakene inngår i den helhetlige vurderingen av utviklingen i norsk økonomi og er dermed en viktig del av beslutningsgrunnlaget i Regjeringens arbeid med de årlige statsbudsjettene.