Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:468 (2010-2011)
Innlevert: 06.12.2010
Sendt: 07.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Hvor mye har de årlige utgiftene til den kongelige eskortetjenesten økt med de siste 4 år, og hvordan er Oslo politidistrikt kompensert for disse ekstrautgiftene?

Begrunnelse

VG publiserte 4. desember at eskortetjenesten hadde oppbemannet fra 30 til ca 60 ansatte. En slik økning vil gi vesentlige økte driftsutgifter for avdelingen. Oslo politidistrikt har ansvaret for finansieringen, noe som igjen tilsier at Oslos befolkning får dårligere tilbud, dersom kongefamiliens behov øker.
FrP har tidligere tatt til ordet for at spesialtjenesten som Oslo politidistrikt har ansvaret for, sentralfinansieres, slik at ikke publikum i hovedstaden blir tilfeldig skadelidende. Jeg ønsker en kommentar fra Statsråden på denne løsningen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Oslo politidistrikt har som kjent eget kapittel over statsbudsjettet. Det fremgår av Prop. 1 S (2010-2011) at Oslo politidistrikt har enkelte særskilte hovedstadsoppgaver, inkludert Den kongelige politieskorten. Utgiftene til disse oppgavene må håndteres innenfor den til enhver tid gjeldende bevilgning for Oslo politidistrikt. Det innebærer at i den grad utgifter til enkelte oppgaver øker i omfang, vil andre oppgaver måtte nedprioriteres. Dette gjelder tilsvarende for andre statlige virksomheter. Eventuelt økte utgifter til prioriterte oppgaver, kan imidlertid ikke ses uavhengig av utviklingen i de generelle rammevilkår som stilles til disposisjon for Oslo politidistrikt. Jeg viser i denne forbindelse til at bevilgningen til Oslo politidistrikt i perioden 2006 til 2010 er økt med 464 mill. kr, fra 1,344 mrd. kr i 2006 til 1,808 mrd. kr i 2010. Bevilgningen for 2011 er på 1,894 mrd. kr.

Jeg har prioritert å øke opptaket på Politihøgskolen slik at det er mulig å øke antall polititjenestemenn i etaten. På grunn av lave opptak tidligere har det i perioden 2006 til 2009 ikke vært en økning av betydning i antall disponible polititjenestemenn. Bl.a. for å frigjøre polititjenestemenn til operativt arbeid ble det opprettet 460 nye sivile stillinger i 2009, hvorav Oslo politidistrikt fikk 100. Med ny særavtale om arbeidstidsbestemmelser som er gjort gjeldende fra 01.10.2009 ble det også enighet om å utvide arbeidstiden med en time per uke for om lag 9 000 ansatte fram til 01.08.2012. På landsbasis utgjør dette en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk. For Oslo politidistrikt utgjør det ca 45 årsverk.

Ifølge opplysninger fra Politidirektoratet var regnskapstallene for Den kongelige politieskorte på omlag 60 mill. kr i 2006. I 2009 ble det regnskapsført om lag 70 mill. kr. Utgiftsveksten skyldes i all hovedsak en økning i antall årsverk. Pr. 1. november 2010 er det ved Den kongelige politieskorte utgiftsført ca. 67 mill. kr.

I begrunnelsen for spørsmålet viser representanten Sandberg til at FrP tidligere har tatt til orde for at spesialtjenesten som Oslo politidistrikt har ansvaret for, sentralfinansieres, slik at publikum i hovedstaten ikke blir tilfeldig skadelidende. Representanten Sandberg ønsker en kommentar til en slik løsning.

Jeg vil i denne sammenheng vise til at innenfor en gitt ramme, vil en sentral finansiering av oppgaver nødvendigvis innebære at avsetningen må bygges opp ved å redusere bevilgningen til Oslo politidistrikt tilsvarende, eventuelt å redusere avsetningen til andre tiltak innenfor politi- og lensmannsetaten. Jo større usikkerheten er omkring utgiftsnivået, jo større må den sentrale avsetningen være. Det mener jeg vil innebære en mindre effektiv utnyttelse av de rammer som stilles til disposisjon for politi- og lensmannsetaten. Blant annet med utgangspunkt i ovennevnte er jeg ikke innstilt på å etablere en løsning der enkelte av oppgavene som Oslo politidistrikt har ansvaret for, finansieres sentralt. Det betyr ikke at det i vurderingen av de rammebetingelser som stilles til disposisjon ikke skal tas hensyn til de særskilte oppgaver som Oslo politidistrikt er satt til å løse.

Oslo politidistrikt har en politidekning som er betydelig høyere enn andre politidistrikt. Grunnen til dette er nettopp at distriktet i tillegg til de tradisjonelle politioppgavene bl.a. har landsomfattende oppgaver innen enkelte områder, har spesielle utfordringer som hovedstadspolitidistrikt og har ansvar for kongefamiliens sikkerhet.