Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:470 (2010-2011)
Innlevert: 06.12.2010
Sendt: 07.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Romsdals Budstikke hadde 2. desember 2010 artikkel om bygging av nytt sykehus i Molde med følgende overskrift: "Penger først i 2018".
Står statsråden inne for dette eller står statsråden fast på styrevedtak i helseforetaket av 2006 om at oppstart av byggingen skal starte i 2012?

Begrunnelse

Saken om lokalisering og bygging av nye Molde Sykehus har versert siden konsekvensutredningen utarbeidet av Helsebygg Midt-Norge ble fremlagt og sendt ut på høring våren 2006.
Det er i forbindelse med Statsbudsjettet for 2011 ikke lagt inn bevilgninger for bygging av nye Molde sykehus.
Helse- og omsorgsministeren har den siste tiden også blitt bedt om avklaringer på definisjonen av et lokalsykehus og hvilke funksjoner et lokalsykehus skal inneholde, dokument 15:933 (2009-2010) og dokument 15:240 (2010-2011).
Imidlertid lar statsrådens avklaringer vente på seg, noe Fremskrittspartiet mener er med på å trenere prosessen for funksjonsfordeling om hva sykehuset skal inneholde, og ikke minst oppstart av byggingen av nye Molde sykehus.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for å planlegge og prioritere nye investeringsprosjekter innenfor gjeldende rammebetingelser. Gjennom de årlige bevilgninger som Stortinget vedtar, blir de regionale helseforetakene tilført midler for å gjenanskaffe og vedlikeholde sykehusbygg og utstyr. I tillegg gir Stortinget lån til større investeringer for å sikre tilstrekkelig likviditet i byggefasen. Før eventuell lånebevilgning innvilges, er det en grunnleggende forutsetning at de regionale helseforetakene har økonomisk bæreevne til å håndtere investeringen.

Når det gjelder nye Molde sykehus, har styret i Helse Midt-Norge RHF nå lagt fram en rapport for meg som viser at det regionale helseforetaket først vil ha økonomisk bæreevne til å gjennomføre denne investeringen omkring 2018. Det er så langt jeg kan se lagt grundige og gode analyser til grunn for disse beregningene som jeg ikke ser noen grunn til å overprøve.

Helse Midt-Norge har de siste årene gjort en betydelig innsats for å få kontroll på økonomien. Dette har vært helt avgjørende for å kunne gjennomføre den store utbyggingen ved St. Olavs Hospital. Dersom Helse Midt-Norge nå skulle pålegges å gjennomføre en ny stor sykehusutbygging uten økonomisk bærekraft, ville dette på ny bringe regionen ut i et økonomisk uføre som på kort tid ville rive bort det gode økonomiske fundamentet som regionen gjennom målrettet arbeid har bygd opp de siste årene.

Når det gjelder spørsmålet om definisjon av lokalsykehus og hvilke funksjoner et lokalsykehus skal inneholde, vil jeg vise til det svaret jeg ga representanten Nesvik på spørsmål 240 av 12. november 2010 hvor jeg blant annet viste til at sykehusstrukturen og begrepet lokalsykehus har endret seg over tid. Det er ingen entydig definisjon av hvilke tilbud og hvilke personellgrupper et lokalsykehus skal ha. Det fremgår av regjeringens politiske plattform at spesialisthelsetjenesten skal utvikles i en enda tydeligere spesialisert retning. Dette reiser problemstillinger knyttet til arbeidsdelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også til arbeidsdelingen mellom sykehus. Regjeringen vil videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus. Dette kan bety at enkelte sykehus skal utføre andre oppgaver enn i dag, blant annet sett i sammenheng med samhandlingsreformen. I dette arbeidet legges det til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. Ingen lokalsykehus skal legges ned. I noen tilfeller vil det bli bygd nye sykehus som erstatter flere gamle som ligger i nærheten. Sykehusstruktur, herunder lokalsykehusenes fremtidige funksjon, inngår som et av temaene i høringsdokument til Nasjonal- helse og omsorgsplan for årene 2011-2015.

Jeg kan opplyse om at jeg parallelt med det arbeidet som pågår med nytt sykehus vil be styret i Helse Midt-Norge RHF om å vurdere å organisere sykehusene i Møre og Romsdal i et felles helseforetak - slik at man ser de ulike sykehusene i fylket mer i sammenheng. Det er naturlig å avvente denne vurderingen før en tar stilling til byggeløsning og større endringer i akutt- og fødetilbud.