Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:472 (2010-2011)
Innlevert: 06.12.2010
Sendt: 07.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre en mer hensiktsmessig ordning for bestilling av pasientreiser?

Begrunnelse

Fra 01. juli 2007 er det innført en ny ordning for bestilling av pasientreiser. Denne innebærer at pasienten selv ikke kan bestille en slik reise, men at legen eller fysioterapeuten som behandler pasienten må bestille reisen via Pasientreiser. Dette er tidkrevende for helsepersonell, fordi det er langt ventetid for å oppnå kontakt med kontoret for Pasientreiser. I tillegg innebærer ordningen at helsepersonellet må koordinere kontakt mellom pasient og transportør. Dette fremstår ikke som en hensiktsmessig bruk av helsepersonellets tid, og er heller ikke praktisk for pasientene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Tidligere utstedte behandlerne en papirrekvisisjon for anmodning om tilrettelagt pasientreise. Pasienten bestilte deretter reisen selv hos transportør eller pasientreisekontor. De regionale helseforetakene har utviklet og tatt i bruk et nasjonalt IKT-system (NISSY) for rekvirering og tilrettelegging av pasientreiser med drosje/turbil, Helseekspress og fly.

I løpet av 2011 vil den gamle papirrekvisisjonen være historie. Alle sykehus i Norge kan nå rekvirere og bestille pasientreiser elektronisk, og Norsk helsenett står for den tekniske løsningen. I løpet av 2011 vil de fleste fastleger ha samme mulighet som sykehusene, og for fysioterapeuter er det utviklet en faksløsning. For behandlere som ikke har koblet seg til Norsk helsenett vil telefonnummer 05515 eller en ny ”nødrekvisisjon” fungere som backup.

Såfremt behandler har koblet seg opp på Norsk helsenett, og i samarbeid med helseforetaket installert NISSY, skal det ikke lenger være nødvendig å sitte i telefonkø til Pasientreisekontoret. Tidsbruken for å rekvirere elektronisk, vil ikke være mer enn å fylle ut en gammeldags manuell rekvisisjon.

Dersom behandlingstidspunktet er kjent av behandler, foretas det en elektronisk rekvirering og bestilling av pasientreise i samme operasjon. Hvis behandlingstidspunktet ikke er kjent, utsteder behandler en elektronisk rekvisisjon og ber pasienten selv ringe Pasientreisekontoret på landsdekkende telefonnummer 05515 for å bekrefte behandlingstidspunkt og avreisetid så snart dette er klarlagt gjennom for eksempel innkallingsbrev fra sykehus.

Helseforetakene tilstreber kort ventetid på telefonhenvendelser. Imidlertid kan utenforliggende forhold som dårlig fremkommelighet i trafikken, avvikling av store arrangementer og høytider, medføre at det enkelte dager er lengre svartid på telefon fordi mange ringer for å bestille eller etterlyse drosje.

Når det gjelder koordinering av reise mellom pasient og transportør, har vi fått en tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF om at dette er en oppgave pasientreisekontorene skal ta seg av.

Administrasjon av pasientreiser er en krevende oppgave som utfordrer fag, logistikk og teknologi hos helseforetakene. Dette skyldes ikke minst de store volumer reisende, behandlere og transportører. Det er vår oppfatning at helseforetakene i tiden etter overtakelsen i 2004 har klart å holde fokus på å etablere effektive løsninger, også til det beste for pasienter og pårørende. Brukerrepresentanter har for øvrig deltatt i prosesser med å forbedre transporttjenesten og utvikle en god service overfor pasienter og pårørende.

Saksbehandlingssystemet NISSY er også nå tilrettelagt for utveksling av frikortinformasjon med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Dette innebærer at pasientene fra 1.1.2011 slipper å ta vare på taksameterkvitteringer og billetter fra transportører for så å reise til det lokale NAV-kontoret for å få utstedt frikort. Den nye ordningen innebærer at informasjon om betalte egenandeler overføres automatisk og elektronisk til HELFO.

Samlet sett fremstår tiltakene de regionale helseforetaktene har foretatt som en forenkling for behandler og pasient og medfører bedre økonomisk kontroll for både helseforetakene og HELFO.