Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:475 (2010-2011)
Innlevert: 07.12.2010
Sendt: 07.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Både FrP og AP har gjennom spørsmål via finanskomiteen til FIN forsøkt å få oversikt over bompengegjelden, spesifikt gjeld pr. 31.10.2010. I to svar fra FIN blir det oppgitt to ulike beløp vedr. samlet bompengegjeld pr. 31.12.2009; hhv 15,1 mrd. kr. og "omlag" 17 mrd.kr. Jeg går ut fra at SD har full oversikt over så vel gjeld som bruk, finansierings -og innkrevingskostnader.
Kan statsråden avklare hva som er samlet gjelde i bomselskapene pr. 31.12.2009, forventet innbetaling og bruk i 2010, og forventet gjeld pr 31.12.2010?

Begrunnelse

Samferdselsdepartementet forebereder alle saker med bompengefinansiering før de behandles av Stortinget.
Jeg går ut fra at SVV gjennom sitt tilsyn med bompengeselskapene løpende følger innbetalinger, bruk av midler og gjeldsutvikling og at SD derfor kan gi et langt mer presist svar på bompengeselskapenes faktiske gjelde pr.31.12.2009 og forventet gjeld 31.12.2010.
Svarene fra FD som avviker med 1,9 mrd.kr. er på ingen måte betryggende.
Jeg viser til de to svarene med ulike beløp.
Samferdselsdepartementet forebereder alle.
• Svar på spm. 235 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 06. okt. 2010
Vedr. bompengeselskapenes gjeld.
Hvor stor vil bompengeselskapenes gjeld være 31. desember 2010?
Spørsmålet har vært forelagt Samferdselsdepartementet, som har utarbeidet følgende svar:

"Bompengeselskapene gjør løpende låneopptrekk og nedbetalinger i løpet av året. Det foreligger derfor ikke noen samlet oversikt over bompengeselskapenes gjeld pr. 31. desember 2010. Pr. 31. desember 2009 var imidlertid bompengeselskapenes totale gjeld om lag 15,1 mrd. kr basert på bompengeselskapenes regnskaper for 2009."

• Svar på spm. 3 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 15. nov. 2010
Vedr. provenytap ved fjerning av bompengeordningen.
Hva vil provenytapet være dersom man fjerner bompengeordningen for 2011, for NTP-perioden 2010-2019 som helhet og pr. år, og dersom man sletter all gjeld i alle bompengeselskaper?
Spørsmålet har vært forelagt Samferdselsdepartementet, som har utarbeidet følgende svar:

"I Prop. 1 S (2010-2011) er det lagt til grunn 3 450 mill. kr i bompenger til investeringer på riksvegnettet i 2011. I tilegg kommer evt. bompengeuttak fra prosjekter som blir vedtatt av Stortinget etter at budsjettproposisjonen er lagt fram. Av Prop. 1 S (2010-2011) går det videre fram at det er det lagt til grunn 616 mill. kr til drift av kollektivtransporten innenfor Oslopakke 3-området i 2011, inkl. mindre investeringstiltak for kollektivtransporten. Forventet bompengeuttak til investeringer på fylkesvegnettet og kommunalt vegnett vil først bli avklart gjennom fylkeskommunenes budsjetter for 2011.
I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt til grunn om lag 60 mrd. kr i bompenger til investeringer på riksvegnettet i tiårsperioden (2009-prisnivå). Årlig gjennomsnitt for hele perioden er om lag 6 mrd. kr. I tillegg kommer bompenger til investeringer på fylkesvegnettet og kommunalt vegnett og til drift av kollektivtransporten innenfor Oslopakke 3-området.
Pr. 31.desember 2009 var bompengeselskapenes totale gjeld om lag 17 mrd. kr, basert på bompengeselskapenes regnskaper for 2009. Bompengeselskapene gjør løpende låneopptrekk og nedbetalinger i løpet av året. Det foreligger derfor ingen samlet oversikt over gjelden på et senere tidspunkt."

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til at rammebetingelsene for bompengeselskapenes låneopptak i hovedsak fastsettes gjennom Stortingets behandling av bompengeproposisjoner, samt budsjett- proposisjoner og samleproposisjoner. Dette følges opp gjennom bompengeavtaler mellom Statens vegvesen og selskapene og videre ved at Statens vegvesen rekvirerer bompenger.

Pr. 31. desember 2009 var bompengeselskapenes totale gjeld om lag 17 mrd. kr, basert på bompengeselskapenes regnskaper for 2009. Bompengeselskapene gjør løpende låneopptrekk og nedbetalinger i løpet av året. Det foreligger derfor ingen samlet oversikt over gjelden på et senere tidspunkt.

Bompengeselskapenes regnskaper for 2009 viser at det ble innbetalt om lag 5,6 mrd. kr i bompenger i 2009, jf. Prop. 1 S (2010-2011), side 62. Dette gjelder samlet for riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Kostnadene ved innkreving/drift var om lag 0,7 mrd. kr, mens finansieringskostnadene var om lag 0,4 mrd. kr. Det foreligger ikke en samlet oversikt over prognoser for innbetaling av bompenger i 2010. På bakgrunn av at flere nye, større innkrevingsordninger er startet opp, legges det til grunn at innbetalingene vil øke noe sammenlignet med 2009.