Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:479 (2010-2011)
Innlevert: 07.12.2010
Sendt: 08.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hvordan har statsråden forsikret seg om at innbyggerne i Follo-kommunene og Alna bydel har et forsvarlig sykehustilbud når Ahus overtar ansvaret fra nyttår, og vil hun sørge for at Statens Helsetilsyn gjør en vurdering av forsvarligheten i forhold til personellmangelen i den foreliggende situasjon?

Begrunnelse

Fra 3. januar 2011 overtar Akershus universitetssykehus ansvaret for å gi nødvendig helsehjelp til 160 000 innbyggere i Follo og Oslo-bydelen Alna, som i dag sogner til Oslo universitetssykehus. Det betyr at de trenger flere fagfolk. Men fremdeles blir legemangelen ved sykehuset betegnet som kritisk, ifølge Aftenposten 7.12.10. Å skaffe overleger ser ut til å være en kritisk faktor. En del av disse stillingene er vanskelige å rekruttere over hele landet, så man går nå bredere ut både i Norge og utenfor landets grenser for å få de legene man har behov for. I tillegg mangler sykehuset 35 overleger innen medisin, kirurgi og røntgen, står 30 stillinger for intensivsykepleiere ubesatt. Det vises også til at sykehuset har en stor utfordring når det gjelder intensivsykepleiere. Man står igjen med cirka 30 ledige stillinger etter å ha rekruttert internt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten viser, til skal befolkningen i bydel Alna i Oslo og i Follokommunene overføres fra Oslo universitetssykehus HF til Ahus fra 2011. Samlet sett innebærer dette et redusert pasientgrunnlag for Oslo universitetssykehus HF på 160 000 mennesker og tilsvarende økt pasientgrunnlag for Ahus.

Tilpasset bemanning og kompetanse har vært en identifisert risikofaktor i prosessen.

Ifølge Helse Sør-Øst RHF var det behov for om lag 1.500 nye stillinger ved Ahus som konsekvens av det økte pasientgrunnlaget. Ahus har i løpet av høsten rekruttert og tilsatt personell i de fleste av stillingene. Helse Sør-Øst RHF opplyser at pr 10. desember mangler tilsetting i 17 overlegerstillinger, 11 sykepleierstillinger og 5,5 spesialsykepleierstillinger. Totalt sett er det 600 legestillinger og 1 200 sykepleiestillinger ved Ahus, slik at de stillingene som ennå ikke er besatt, utgjør en marginal andel.

Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at Ahus og Oslo universitetssykehus HF løpende vurderer og treffer nødvendige tiltak for å sikre forsvarlighet i overføringen. Representanten ber meg sørge for at Staten helsetilsyn gjør en vurdering av forsvarligheten.

Kravet til forsvarlige helsetjenester er et virksomhetsansvar og følger av spesialist-helsetjenesteloven § 2-2. I tillegg har det enkelte helsepersonell ansvar for å yte forsvarlige tjenester (helsepersonelloven § 4). Virksomhetsansvaret innebærer blant annet at virksomheten har ansvar for å legge forholdene til rette slik at det enkelte helsepersonell kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Virksomheten skal herunder sørge for å ha et tilstrekkelig antall og kompetent personell.

Vurderingen er at Ahus vil håndtere det økte pasientgrunnlaget fra 2011. Dette betyr at øyeblikkelig hjelp overføres fra mandag 3.1.2011. Henvisninger av elektiv (planlagt) behandling overføres trinnvis, i takt med oppbemanningen på Ahus. Pasienter som er under aktiv behandling ved Oslo universitetssykehus HF, skal ferdigbehandles ved Oslo universitetssykehus HF. Pasienter med langvarige behandlingsforløp (kronikere) skal overføres til Ahus etter nærmere avtale innenfor de enkelte fagområdene.

Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om pasientene i hele hovedstadsområdet skal være sikret forsvarlige helsetjenester i forbindelse med overføringen av pasientgrunnlaget fra OUS til Ahus.