Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:488 (2010-2011)
Innlevert: 08.12.2010
Sendt: 09.12.2010
Besvart: 14.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Styret i Oslo Universitetssykehus besluttet 17.2 å legge ned Aker sykehus. 18.2 uttalte statsråden at hun ville ta initiativ til å etablere annen medisinsk aktivitet på området, som f.eks. legevakt. Faglige råd tilsier at legevakt bør etableres der det finnes akuttkirurgi. I november uttalte Jan Bøhler og Nina Backe at Aker bør oppgraderes fra lokalsykehus til samhandlingsarena.
Vil statsråden oppgradere Aker; hva innebærer det og medfører det at OUS' vedtak om salg av eiendommen er tilsidesatt?

Begrunnelse

Det er skapt usikkerhet rundt fremtidig aktivitet ved Aker sykehus. Statsråden har uttalt at hun ønsker medisinsk aktivitet på området, som for eksempel en storbylegevakt. Samtidig har statsrådens partifeller i Oslo Arbeiderparti skapt inntrykk av at sykehuset skal oppgraderes til en samhandlingsarena. Det er derfor behov for å få klarhet i om statsråden støtter denne oppgraderingen, hva en slik oppgradering innebærer og hva en eventuell samhandlingsarena består i.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten er kjent med, er det gjennomført en sammenslåing av Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus til Oslo universitetssykehus HF. Sammenslåingen er etterfulgt av en endret oppgavefordeling mellom sykehusene. Lokalsykehusfunksjonene skal samles på Ullevål sykehus, mens de mer spesialiserte funksjonene skal samles på Rikshospitalet/Radiumhospitalet.

Fra 2011 skal befolkningen i Alna bydel og Follo-kommunene overføres fra OUS, Aker sykehus, til Ahus. Dette innebærer frigjorte arealer ved Aker sykehus. Jeg har forutsatt at deler av arealene ved Aker sykehus skal brukes til en samhandlingsarena mellom sykehusene i hovedstadsområdet og Oslo kommune. Et eventuelt salg av andre deler av eiendommen må forelegges meg og behandles i foretaksmøte. Dette følger av helseforetaksloven (§ 31).

En samhandlingsarena ved Aker sykehus innebærer at Aker sykehus i fremtiden skal tilby helsetjenester som ligger i grensesnittet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Dette gjelder for eksempel tilbud til pasienter med rehabiliteringsbehov, livsstilssykdommer, kroniske lidelser, psykiske problemer og rusmiddelavhengighet, samt eldre med sammensatte lidelser og mennesker i livets sluttfase.

Oslo kommune er en avgjørende aktør for å utvikle et slikt tilbud. Rusakutten og legevakt er eksempler på gode samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjenesten og Oslo kommune. I foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 11. november 2011 forutsatte jeg at Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF viderefører et godt og forpliktende samarbeid med Oslo kommune for videre å planlegge og konkretisere de fremtidige tjenestene ved Aker sykehus. Dette vil inkludere vurderinger av hvordan Oslo kommune vil organisere og plassere den fremtidige storbylegevakten. De impliserte parter er bedt om i fellesskap å utarbeide en forpliktende plan for Aker sykehus og skal innen 20. januar 2011 rapportere til meg om status i arbeidet.

En samhandlingsarena på Aker sykehus er en fremtidsrettet løsning, som gjør at fremtidige helseutfordringer kan møtes i et nyskapende og nært samarbeid mellom sykehusene og kommunen. Både besluttede og planlagte endringer ved Aker sykehus innebærer at sykehuset omstilles til en samhandlingsarena som skal komme hele hovedstadsbefolkningen til gode, i tråd med målene for samhandlingsreformen.