Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:491 (2010-2011)
Innlevert: 08.12.2010
Sendt: 09.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Finansavisen refererer i dag til et forslag utarbeidet av Skattebetalerforeningen som gjør det mulig også for personlige sparere å benytte fritaksmetoden. Modellen har fått navnet KLAS, og innebærer at det opprettes et lukket kontosystem, og at transaksjoner innen dette systemet ikke utløser skatteplikt.
Kan statsråden bekrefte at forslaget har ligget til vurdering i FIN i nær 2 år, og vil statsråden sørge for at forslaget blir vurdert innført ifm. evalueringen av skattereformen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Aksjonærforeningen har i samarbeid med Oslo Børs og Verdipapirsentralen utarbeidet et forslag om utsatt skatt på privatpersoners inntekt fra aksjeinvesteringer. Forslaget er av foreningen blitt kalt Konti for Langsiktig Aksjesparing (KLAS). Ordningen tar sikte på å la personlige aksjonærer foreta investeringer i aksjer innenfor en lukket innretning, uten at utbytte/gevinst på verdipapirene blir gjenstand for umiddelbar beskatning. Skatteplikten vil inntre først når skattyter tar midlene ut av innretningen. Modellen tar sikte på samme skatterettslige behandling av privatpersoners investeringer direkte i aksjeselskap som av investeringer foretatt gjennom holdingselskap.

Finansdepartementet mottok et førsteutkast til forslag om KLAS i desember 2008. Et revidert forslag ble mottatt 22. mars i år. Departementet har vært i dialog med Aksjonærforeningen om saken. Jeg viser i denne forbindelse til møte i februar 2009 mellom foreningen og tidligere statssekretær Geir Axelsen, og møte i mars i år med statssekretær Roger Schjerva.

Når det gjelder den videre behandling av saken, viser jeg til mitt brev til Stortingets finanskomité av 12. februar 2010 som er vedlagt Innst. 203 S (2009-2010) Dokument 8:43 S. Avslutningsvis i dette brevet bemerker jeg at forslaget må ses i sammenheng med resultatet av evalueringen av skattereformen. Regjeringen vil i tråd med dette komme tilbake med en vurdering av forslaget i den melding om evaluering av skattereformen som skal legges fram før sommeren.