Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:503 (2010-2011)
Innlevert: 09.12.2010
Sendt: 10.12.2010
Besvart: 16.12.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Hva gjør statsråden for at barn og kvinner faktisk får den beskyttelsen og hjelpen de trenger i de flomrammede områdene i Pakistan?

Begrunnelse

Statsråden besøkte 22.11.2010 flomofrene i Nowshera, midt i Pakistan. De var blant de første som ble rammet av flommen. Deler av Sindh-provinsen i sør er fremdeles dekket av flomvann.
Flommen er en av de største naturkatastrofene verden har sett i nyere tid. Nærmere 1800 mennesker har så langt mistet livet og over 20 millioner mennesker er rammet. Blant disse trenger nærmere 11 millioner mennesker nødhjelp. Nå går de en kald vinter i møte.
Norge har gitt 400 millioner til redningsarbeidet etter flommen. I denne sammenheng er barn og kvinner særlig sårbare grupper, og det er viktig å sikre at hjelpen når frem til disse.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg vil takke representanten Rafiq for spørsmålet som belyser viktigheten av beskyttelse for kvinner og barn i Pakistan etter flomkatastrofen.

I denne sammenheng vil jeg vise til omtalen i Prop. 10 S (2010 – 2011) ”Hjelp til flomofre i Pakistan” kapitel 5, hvor det poengteres at sårbare grupper som kvinner og barn er særlig utsatt og skal gis beskyttelse og assistanse. For å sikre at dette faktisk skjer i landsbyene og i leirene i Pakistan, er det viktig at alle organisasjoner som mottar norsk støtte legger et kjønnsperspektiv til grunn. Dette er et krav Utenriksdepartementet stiller til alle tilskuddsmottakere av humanitær bistand.

Kvinner og barn er alltid blant de mest sårbare gruppene for overgrep, misbruk og vold. I Pakistan har Norge bevisst konsentrert den humanitære bistanden rundt organisasjoner som retter innsatsen inn mot kvinner og barn. Da jeg besøkte Pakistan i november, så jeg blant annet hvordan Flyktninghjelpen legger kjønnsperspektivet til grunn når de bistår befolkningen i Nowshera.

Blant våre sentrale samarbeidspartnere i Pakistan er UNFPA (FNs befolkningsprogram) som har et spesielt fokus på kvinners reproduktive helse. UNFPA leder også koordineringsarbeidet for å forhindre kjønnsbasert vold i Pakistan. Dette er et voksende problem etter flommen, og UNFPA bistår menn og kvinner med tiltak for å redusere faren for overgrep.

UNICEF (FNs barnefond) har et naturlig fokus på barn. Gjennom målrettede tiltak innen utdanning gir de barn tryggere omgivelser til å bearbeide traumer etter flommen. Regjeringen har derfor gitt et tilskudd til UNICEF på 73 millioner kroner. UNICEF bistår også med rent vann og sikre sanitære forhold til store deler av Pakistan.

I tilegg har Norge øremerket midler til Pakistans nasjonale katastrofemyndighet som nylig har etablert en Gender and child cell som skal arbeide for å bedre beskyttelsen av disse sårbare gruppene ved katastrofer.