Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:525 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 14.12.2010
Besvart: 22.12.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): 113 vogntog har i vinter laget kaos på veiene i Nordland og Sør-Troms, og ifølge NRK 12.12.10 er det vogntogkaos nesten tre ganger om dagen. En opptelling i Midtre Hålogaland i nov. viste at over 70 prosent av vogntogene som havner i grøfta, er utenlandske. Mange er dårlig skodd.
Hva vil st.råden gjøre for å øke trafikksikkerheten knyttet til utenlandske trailere, og vil statsråden vurdere å innføre forbud i enkelte perioder og på enkelte strekninger mot vogntog som ikke er skodd for norske vinterforhold?

Begrunnelse

Jeg tok opp et tilsvarende spørsmål med statsråden i spørretimen onsdag 13. januar 2010, der jeg stilte spørsmål om en mulig ordning der utenlandske sjåfører må dokumentere kunnskap om vinterkjøring, kjettinger og fjelloverganger. Statsråden svarer at:

"Samferdselsdepartementet har ved fleire høve bedt Vegvesenet gjera seg best mogleg nytte av eksisterande heimlar i vegtrafikklova til å leggja ned midlertidig bruksforbod for køyretøy som ein ser ikkje er tilstrekkeleg utrusta for aktuelle føretilhøve. Det er ikkje slik at eit køyretøy må stå fast før politiet eller Vegvesenet kan halda det tilbake. Dersom køyretøyet etter tenestemennene si vurdering ikkje er sikra tilstrekkeleg veggrep, f.eks. som følgje av at dekka ikkje er eigna for føretilhøva, eller at kjettingen er av for dårleg kvalitet, vil ein kunna halda køyretøyet tilbake."

Til tross for dette, viser det seg at problemene ikke blir mindre, men tvert imot ser tendensen ut til å være at stadig flere utenlandske trailere får problemer på norske vinterveier. Det må derfor iverksettes tøffere tiltak for å ivareta sikkerheten også til alle andre som ferdes på veiene.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ifølge Statens vegvesens rapporter har det fra 1. oktober og frem til 15. desember 2010 vært 62 hendelser som har medført stenging av veg og/ eller bilberging som skyldes tunge kjøretøy på riks- og fylkesveger i region nord. I 22 av disse 62 hendelsene har utenlandske kjøretøy vært involvert, noe som tilsvarer ca 30 % av det totale antallet tilfeller.

Etter Statens vegvesens oppfatning er årsakene til slike hendelser kombinasjoner av uegnede kjøretøy (akselkombinasjoner), dårlige dekk/kjettinger, og/eller manglende kunnskap om vinterføreproblematikken hos føreren. Disse elementene gjelder for både norske og utenlandske kjøretøy.

Statens vegvesen har i alle år hatt fokus på å håndtere problemer i vinterhalvåret innenfor de rammebetingelsene som til enhver tid gjelder, og har også over tid opparbeidet seg erfaring med vinterkontroller.

Det er iverksatt konkrete tiltak for å forhindre at tunge kjøretøy skaper problemer i vintertrafikken. Det skal bl.a. settes fokus på dette som kontrolltema. Statens vegvesen kontrollveileding legger opp til at det skal nedlegges bruksforbud etter vegtrafikkloven hvis kjøretøy ikke er egnet til å kjøre på vinterføre. I alvorlige tilfeller kan også anmeldelse være aktuelt.

I region nord er det i tillegg lagt til rette for at det skal være kommunikasjon mellom de som har ansvar for drift og vedlikehold av vegene og utekontrollen, slik at det kan reageres raskt ved trafikkproblemer knyttet til bilberging.

Det er nå bestemt at Statens vegvesen skal ha mulighet til å fjerne kjøretøy som hindrer fremkommelighet. Dette vil gjøre det lettere for vegvesenet å rydde opp i tilfellene som allerede har oppstått.