Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:528 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 14.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): En trygg pasientbehandling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) krever felles og integrert dataløsning for alle sykehusene som inngår. Den valgte "kliniske arbeidsflate" er betydelig forsinket og forsinker integrering av pasientbehandlingen. Etter det jeg har fått vite, vil OUS få levert en midlertidig, ikke fullverdig løsning i januar en gang.
Når vil det valgte systemet bli tatt i bruk?

Begrunnelse

I valget av løsning har HSØ ikke villet bruke et fungerende system som var utviklet og driftet ved to av sykehusene. Dette systemet brukes i dag av flere utenlandske sykehus. De kjøpte i stedet et nytt system.
Helse Sør Øst har bestemt at OUS skulle få det nye systemet først. Planen var å få dette i drift fra 1. juni 2010, noe som var nødvendig med tanke på fusjonens tidsplan. Det valgte systemet er ikke på plass, og vil måtte føre til problemer for behandlingsregimet. Det er viktig å få vite om OUS vil få et fullverdig pasientadministrativt system som forventet, og i henhold til kontrakten.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Hovedhensikten med innføring av ”klinisk arbeidsflate” ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er bl.a. å legge til rette for at pasienter med opphold på flere sykehus i foretaket kan få et best mulig tilbud. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at innføringen av klinisk arbeidsflate ikke minst er et viktig tiltak i forhold til best mulig pasientsikkerhet.

Helse Sør-Øst har opplyst at leveransedato til Oslo universitetssykehus er satt til 15. januar 2011, men understreker at ytterligere forsinkelser ikke kan utelukkes. Den IKT-løsningen som innføres i januar vil kunne brukes fullt ut av alle enheter innen Oslo universitetssykehus og vurderes å gi en tilfredsstillende løsning for brukerne frem til hele løsningen er på plass. Helse Sør-Øst understreker at forsinkelsen ikke på noe tidspunkt har medført fare for pasientene ved OUS. Løsningen som nå nærmer seg implementering vil, ifølge det regionale helseforetaket, gi bedre pasientsikkerhet og høyere kvalitet.

OUS skal etter planen foreta en gradvis innføring av klinisk arbeidsflate frem mot en fullverdig løsning i 2013. Det er så langt ikke registrert forhold som kan forsinke dette. Til orientering er det parallelt med utviklingen av klinisk arbeidsflate etablert felles pasientadministrativt system ved de ulike enhetene ved OUS.

Innføringen av nye IKT-systemer ved våre sykehus er en krevende utfordring, og det vil av og til forekomme forsinkelser i forhold til oppsatte prosjektplaner. Jeg har likevel full tillit til at denne prosessen har den nødvendige prioritet slik at dette viktige prosjektet kan innføres så raskt som mulig.