Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:537 (2010-2011)
Innlevert: 14.12.2010
Sendt: 15.12.2010
Besvart: 22.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): I Trondheim påstås det at virksomheten ved flere illegale nattklubber, drevet av bl.a. MC-klubber, har økt betydelig etter at skjenketidene ble innskrenket. Kommunens skjenkekontroll henviser til at de ikke har hjemmel for å kontrollere de illegale nattklubbene, og at de uten resultat har henvendt seg til politiet for å få politiet til å iverksette kontroll av skjenkevirksomheten på disse illegale skjenkestedene.
Vil statsråden ta initiativ til å få iverksatt slike kontroller?

Begrunnelse

Det er viktig at både kommunal skjenkekontroll og politiet har fokus på et ansvarlig vertskap i serveringsnæringen for å redusere overskjenking, skjenking til mindreårige og utøvelse av vold. Det kan slå ut feil når alt fokus rettes mot den knappe tidelen av alkoholen som skjenkes i kontrollerte former på serveringsstedene, når man samtidig overser illegale skjenkesteder. For en tid siden hadde norske TV-kanaler fokus på internasjonale mc-klubber etablert i Norge som drev kriminell virksomhet. Det skal understrekes at mange mc-klubber driver en god og fullt lovlig virksomhet, men trusselen om ekspanderende internasjonale kriminelle nettverk tilsier et langt sterkere fokus fra politiets side også på den illegale skjenkevirksomheten som angivelig foregår. For serveringsbransjen er dette også viktig ut fra hensynet til en rettferdig konkurranse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: En del av den organiserte kriminaliteten planlegges og utføres med basis i mer eller mindre velutviklede nettverk, herunder MC-klubber som definerer seg ut av det etablerte samfunnet. De kriminelle MC-gjengene baserer sin virksomhet på flere typer kriminalitet, - ofte i et miljø der aktørene opererer i gråsoner mellom lovlig og ulovlig virksomhet. Det er usikkert hvor stor andel av den organiserte kriminaliteten de kriminelle MC-gjengene står for i dag. Imidlertid viser veksten, organiseringen og samholdet på det kriminelle markedet at disse gjengene har et betydelig kriminelt potensial. For at Stortinget skal få anledning til en samlet drøfting av kampen mot organisert kriminalitet, herunder trusselen fra ekspanderende internasjonale, kriminelle nettverk, legger jeg nå fram en Melding til Stortinget (Meld. St. 7 (2010-2011)) med sikte på å styrke arbeidet mot denne kriminaliteten.

Bekjempelse av organisert kriminalitet, også kriminalitet som skjer med utgangspunkt i eller tilknytning til kriminelle MC-gjenger, har vært en prioritert oppgave for politiet i en årrekke og skal fortsatt være det. De kriminelle MC-gjengene skal følges gjennom politiets uro-virksomhet. Både alvorlige og mindre alvorlige lovovertredelser skal følges opp raskt og aktivt. Arbeidet mot den organiserte kriminaliteten MC-gjengene begår, er erfaringsmessig svært arbeids- og ressurskrevende. Dette forsterkes ytterligere ved at politiet i mindre grad får kjennskap til slike saker med mindre det utøves vold. Selv i slike tilfeller er det vanskelig å få fornærmede til å anmelde hendelsen. For å oppnå gode resultater en man derfor avhengig av at hele politidistriktet er informert. Samtidig må samarbeidet mellom og på tvers av politidistriktene videreutvikles. Det er nødvendig at man retter oppmerksomheten både mot en samlet bekjempelse av denne kriminaliteten og hvilke ressurser denne typen arbeid krever. Jeg venter at nevnte stortingsmelding skal bidra til dette.

Når det gjelder tiltak for å kontrollere om det er etablert illegale nattklubber som følge av innskrenking av skjenketiden i Trondheim, herunder ulovlig skjenking ved slike steder, har jeg fått opplyst fra Politidirektoratet at politiet i Sør-Trøndelag etter innskjerpingen av skjenketiden i Trondheim den 1. oktober 2008, ikke har registrert noen straffesaker for ulovlig skjenking som kan knyttes til organisert, illegal nattklubbvirksomhet. Jeg er kjent med at det ved gjentatte anledninger har blitt hevdet fra utelivsnæringens side i Trondheim at det finnes ulovlige skjenkesteder. Det eksisterer imidlertid ingen opplysninger eller informasjon fra politiets operative kontrollvirksomhet som tyder på at det i Trondheim eksisterer illegale nattklubber eller andre ulovlige skjenkesteder. Politiet i Sør-Trøndelag har gitt uttrykk for at dette i så fall ville ha blitt kartlagt gjennom det arbeidet politiet utfører i tilknytning til den operative tjenesten og under etterforskingen av saker knyttet til ordensforstyrrelser, vold og rus. Politiet vil fortsatt ha høy oppmerksomhet knyttet til mulige etableringer av ulovlige skjenkesteder og illegale nattklubber.

Jeg har notert med tilfredshet at politiet i Sør-Trøndelag har arbeidet intensivt mot organisert kriminalitet knyttet til MC-gjenger, og at politiet kan konstatere en videre nedgang i anmeldt utelivsrelatert vold i sentrumskjernen i Trondheim etter innskjerpingen av skjenketiden i 2008. I 2009 var reduksjonen på 33,7 % sammenliknet med tall fra 2007. Hittil i år er reduksjonen på 37 % sammenlignet med 2007.

Jeg vil i denne sammenheng også nevne at politiet i Sør-Trøndelag ved Sentrum politistasjon har ansatt en polititjenestemann til aktivt å arbeide med ”Ansvarlig vertskap” opp mot skjenkenæringen. Ansvarlig vertskap er et nasjonalt kursprogram for å forebygge overskjenking og skjenking til mindreårige, samt for å redusere rusrelatert vold i tilknytning til skjenking. Kursene i Ansvarlig vertskap holdes av politiet. Det skal gjennomføres 16 kurs for Trondheims skjenkenæring. Oppstart er 18.1.2011. Denne kursvirksomheten inngår i en klar og tydelig strategi fra politiet om at den utelivsrelaterte volden kan reduseres gjennom både tradisjonelt operativt politiarbeid og forebyggende arbeid. Dette vil på sikt styrke samarbeidet og dialogen mellom politiet og næringen samt skape en felles problemforståelse.

Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse for 2010 viste at Sør-Trøndelag politidistrikt i måleperioden scoret høyest av alle landets politidistrikt i publikums inntrykk av etterforsking av den organiserte kriminaliteten. Dette er en observasjon publikum har gjort som Sør-Trøndelag politidistrikt selv kan bekrefte. Jeg setter pris på at det satses ressursmessig tungt på bekjempelse av organisert kriminalitet der, noe som også medfører kontinuerlig oppmerksomhet mot MC-miljøene i Sør-Trøndelag generelt og Trondheim spesielt. Politiet mener at en oppblomstring av skjenkesteder eller nattklubber i regi av aktører knyttet til kriminelle MC-gjenger, derfor trolig raskt ville ha blitt oppdaget av politiet. For å følge opp den særskilte innsatsen mot de kriminelle MC-gjengene vil det bli utarbeidet en ny rapport for politiets bekjempelse av disse for perioden 2011 til 2015 som erstatning for handlingsplanen fra 2003. Denne rapporten skal videreføre og legge rammene for politiets innsats på dette området framover.