Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:538 (2010-2011)
Innlevert: 14.12.2010
Sendt: 15.12.2010
Besvart: 21.12.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Trondheim påstås det at virksomheten ved flere illegale nattklubber, drevet av bl.a. MC-klubber, har økt betydelig etter at skjenketidene ble innskrenket. Skatteetaten gjennomfører nå en kontroll mot kontantintensive næringer. Når skatteetaten blir spurt om de vil gjennomføre en tilsvarende kontroll rettet mot de illegale klubbene, er svaret at dette ikke er prioritert.
Kan statsråden innestå for dette, og vil han foreta seg noe for både å få oversikt over og stoppe den illegale virksomheten?

Begrunnelse

Skatteetaten fokus på kontroll av kontantintensive bransjer er bra, men det blir åpenbart feil når man samtidig overser utviklingen av illegale serveringssteder. Sterk kontroll av serveringsstedene er viktig for å sikre både skattemoral og lik konkurranse mellom dem, men det å overse at det vokser fram illegale steder uten at bekjempelse av disse får 1. prioritet, er ikke akseptabelt. Hadde skatteetaten svart at de ikke kjente til illegal virksomhet, at dette var nytt for dem, men at de selvfølgelig ville ta kontakt med politiet for å avdekke eventuelle ulovligheter, ville det være forståelig. Men når de svarer at bekjempelse av illegale serveringssteder ikke har prioritet, så antyder det at de ikke vil gjøre noe med det de vet foregår. Det er ikke akseptabelt.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skattedirektoratet har opplyst at bakgrunnen for saken i Trondheim er et spørsmål fra en innehaver av en uteplass som deltok på et bransjemøte om skjenking i Trondheim, der også skatteetaten hadde et innlegg. Spørsmålet var ganske konkret angående to steder som visstnok driver illegale nattklubber. Svaret fra skatteetatens representanter gjaldt generelt for saker skatteetaten arbeider med. Ordet prioritering ble nok brukt uten at dette var et bevisst ordvalg.

Ifølge Skattedirektoratet er dette det første konkrete tipset skatteetaten har fått om ulovlige nattklubber i Trondheim. Kommunens skjenkekontroll har vurdert at aktiviteten etter stengetid på det ene stedet (en studentforening) ikke rammes av skjenkebestemmelsene. Lokalene er først og fremst et sted for intern, ikke-skattepliktig aktivitet.

Når det gjelder Hells Angels og ev. andre MC-klubber som driver servering i egne klubblokaler, er dette litt vanskeligere å vurdere. Hvor stort omfanget er og i hvor stor grad gjestene er andre enn medlemmer og bekjentskaper, er åpne spørsmål. Det kan dermed stilles spørsmål om ikke dette også kan vurderes som en intern, ikke-skattepliktig aktivitet. Skatteetaten vurderer imidlertid sannsynligheten til å være stor for at det her er snakk om næringsvirksomhet.

Så langt har skatteetaten prioritert kontroll av spisesteder i Trondheim. Her finner skatteetaten overraskende mye omsetning som ikke er oppgitt. Dette gjør at skatteetaten også i 2011 prioriterer spisesteder høyt. Både internt og på det nevnte bransjemøtet var skatteetaten imidlertid tydelige på at skatteetaten i større grad også vil se på utesteder med inngangspenger og mye alkoholomsetning.

Når det gjelder såkalte illegale MC-klubber spesielt vil jeg vise til at oppfølgingen av disse først og fremst er et ansvar og en utfordring for politiet. Skatteetaten kan selvfølgelig støtte politiets arbeid både i tilknytning til konkrete aksjoner og ved å kunne anmelde skjenkestedene for brudd på skattelovgivningen. Med bakgrunn i politiets vurdering av det totale og alvorlige kriminalitetsbildet ved slike nattklubber har ikke skatteetaten konkrete planer om å gjennomføre egne, ordinære kontroller her.

I Trondheim er det for øvrig flere eksempler på at skatteetaten har gjennomført kontroller på grunnlag av egne hjemler mot disse miljøene som et ledd i større undersøkelser som er koordinert og ledet av politiet. Disse eksemplene gjelder så langt ikke serveringsbransjen. Jeg vil avslutningsvis understreke at ”helsvarte” serveringssteder som ikke i stor grad er ”multikriminelle” er absolutt innenfor gruppen både i Trondheim og ellers i landet som vil oppleve økt oppdagelsesrisiko som følge av skatteetatens kontrollsatsinger.